Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

(Dz. U. Nr 199, poz. 1671, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757,
Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 i z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz Nr 192, poz. 1381)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okresla zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do
kierowców i innych osób wykonujacych czynnosci zwiazane z tym przewozem, zasady dokonywania
oceny zgodnosci cisnieniowych urzadzen transportowych oraz organy własciwe do sprawowania nadzoru
i kontroli w tych sprawach.
Art. 2. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja:
1) "umowa ADR" - Umowe europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), sporzadzona w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629), wraz ze zmianami obowiazujacymi od daty ich
wejscia w zycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej
wiadomosci we własciwy sposób;
2) "towar niebezpieczny" - materiał lub przedmiot (rzecz), który zgodnie z umowa ADR jest
niedopuszczony do miedzynarodowego przewozu drogowego lub jest dopuszczony do
takiego przewozu na warunkach okreslonych w tej umowie;
3) "przewóz drogowy" - kazde przemieszczenie towaru niebezpiecznego przy uzyciu pojazdu
po drodze publicznej i po innych drogach ogólnodostepnych;
4) "zaswiadczenie ADR" - zaswiadczenie o ukonczeniu przez kierowce, z wynikiem
pozytywnym, kursu dokształcajacego poczatkowego lub kursu dokształcajacego
doskonalacego dla kierowców przewozacych towary niebezpieczne, zwanych dalej
"kursami dokształcajacymi",
5) "cisnieniowe urzadzenia transportowe":
a) naczynia takie, jak: butle, zbiorniki rurowe, bebny cisnieniowe, naczynia
kriogeniczne, wiazki butli,
b) cysterny, łacznie z cysternami odejmowalnymi, kontenerami-cysternami,
pojazdami-bateriami, pojazdami cysternami
- stosowane w transporcie gazów klasy 2 oraz w transporcie okreslonych towarów
niebezpiecznych innych klas, łacznie z ich zaworami i innym wyposazeniem zgodnie
z umowa ADR,
6) "ocena zgodnosci" - sprawdzanie, przed wprowadzeniem do obrotu, cisnieniowego
urzadzenia transportowego, projektu lub procesu jego wytwarzania, w zakresie zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w umowie ADR,
7) "ponowna ocena zgodnosci" - sprawdzanie znajdujacego sie w obrocie cisnieniowego
urzadzenia transportowego, w zakresie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w umowie
ADR, na zadanie własciciela, jego upowaznionego przedstawiciela albo uzytkownika,
w celu potwierdzenia zgodnosci z tymi wymaganiami,
8) "okresowe badanie" - badanie kontrolne znajdujacych sie w obrocie cisnieniowych
urzadzen transportowych stwierdzajace ich zgodnosc podczas eksploatacji
z wymaganiami okreslonymi w umowie ADR,
9) "oznakowanie " - oznakowanie potwierdzajace zgodnosc cisnieniowego urzadzenia
transportowego z wymaganiami okreslonymi w umowie ADR.
Art. 3. 1. W sprawach nieuregulowanych ustawa do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
stosuje sie umowe ADR.
2. Przepisy ustawy stosuje sie odpowiednio do nadawcy, odbiorcy oraz innych osób wykonujacych
czynnosci zwiazane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych.
Art. 4. 1. Zabrania sie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych okreslonych w przepisach umowy
ADR jako towary niedopuszczone do miedzynarodowego przewozu drogowego.
2. Zezwala sie na przewóz drogowy towarów niebezpiecznych okreslonych w umowie ADR jako towary
dopuszczone do miedzynarodowego przewozu drogowego, wyłacznie na warunkach okreslonych w tej
umowie.
Art. 5. 1. Dopuszcza sie odstepstwa od przepisów ustawy w przypadku przewozu towarów
niebezpiecznych:
1) (uchylony);
2) pojazdami bedacymi w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - na warunkach
i w trybie okreslonych odrebnymi przepisami, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
obronnosci panstwa lub koniecznoscia zapewnienia bezpieczenstwa i porzadku
publicznego;
3) wykonywanego lub nadzorowanego przez słuzby ratownicze, w celu:
a) ratowania zycia lub zdrowia,
b) usuwania skutków katastrof lub klesk zywiołowych;
4) w innych przypadkach wskazanych w umowie ADR.
2. Przy krajowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych nie obowiazuja wymagania umowy ADR
dotyczace uzywania jezyków innych niz jezyk polski.
Art. 6. Jezeli przepisy umowy ADR zobowiazuja własciwa władze krajowa lub upowazniona przez nia
organizacje do wykonania odpowiednich czynnosci administracyjnych, w przypadku gdy nie zostało to
okreslone inaczej w innych przepisach ustawy, czynnosci tych dokonuja:
1) Prezes Panstwowej Agencji Atomistyki lub jednostka upowazniona przez niego w drodze
zarzadzenia - w sprawach warunków przewozu drogowego materiałów
promieniotwórczych;
2) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego - w sprawach:
a) warunków technicznych cystern przeznaczonych do przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych,
b) wydawania swiadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów
niebezpiecznych,
c) warunków technicznych opakowan przeznaczonych do przewozu drogowego
gazów,
d) badan okresowych duzych pojemników do przewozu luzem;
3) Prezes Urzedu Dozoru Technicznego - w sprawach nadzoru nad wytwarzaniem
i wykonywaniem badan okresowych butli;
4) własciwy miejscowo komendant wojewódzki Panstwowej Strazy Pozarnej - w sprawach:
a) sprawozdawczosci wypadkowej,
b) nadzoru nad czynnosciami ładunkowymi i postojem pojazdów z towarami
niebezpiecznymi;
5) jednostka upowazniona, w drodze zarzadzenia, przez ministra własciwego do spraw
gospodarki - w sprawach badan, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu
towarów niebezpiecznych, niezastrzezonych do kompetencji innych jednostek lub
organów;
6) jednostka upowazniona, w drodze zarzadzenia, przez ministra własciwego do spraw
gospodarki - w sprawach warunków technicznych opakowan towarów niebezpiecznych,
niezastrzezonych do kompetencji innych jednostek lub organów;
7) jednostka upowazniona, w drodze zarzadzenia, przez ministra własciwego do spraw
zdrowia - w sprawach warunków przewozu materiałów zakaznych;
8) minister własciwy do spraw transportu lub jednostka upowazniona przez niego, w drodze
zarzadzenia - w pozostałych sprawach.
Rozdział 2
Pojazdy i opakowania
Art. 7. 1. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych moze odbywac sie, z zastrzezeniem ust. 2,
pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów, z wyłaczeniem motocykla oraz zespołu pojazdów
składajacego sie z motocykla i przyczepy.
2. Dopuszcza sie przewóz paliwa do silników Diesla, materiałów utleniajacych stosowanych jako nawozy
sztuczne lub materiałów trujacych stosowanych jako srodki ochrony roslin zespołem pojazdów
składajacych sie z ciagnika rolniczego i przyczepy, jezeli towary te sa przewozone w opakowaniach
i w ilosciach, dla których umowa ADR nie przewiduje obowiazku oznakowania pojazdu.
Art. 8. 1. Pojazd przewozacy towary niebezpieczne powinien byc odpowiednio przystosowany,
wyposazony i oznakowany zgodnie z umowa ADR.
2. Opakowania, kontenery i cysterny słuzace do przewozu towarów niebezpiecznych powinny odpowiadac
postanowieniom umowy ADR.
Art. 9. 1. Pojazdy, dla których umowa ADR wymaga wystawienia swiadectwa dopuszczenia pojazdów do
przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, zwanego dalej "swiadectwem dopuszczenia pojazdu",
podlegaja sprawdzeniu w zakresie spełniania dodatkowych wymagan technicznych, okreslonych
w umowie ADR, dotyczacych wyposazenia lub przystosowania tych pojazdów.
2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje, w drodze badania technicznego pojazdu, okreslona
przepisami ruchu drogowego okregowa stacja kontroli pojazdów, która nastepnie wystawia zaswiadczenie
o wyniku przeprowadzonego badania.
3. Transportowy Dozór Techniczny dokonuje na zasadach okreslonych w ustawie sprawdzenia, czy
cysterny spełniaja postanowienia umowy ADR, oraz wystawia zaswiadczenie o wyniku przeprowadzonego
badania.
4. Na podstawie pozytywnych wyników badan, stwierdzonych w zaswiadczeniach, o których mowa w ust.
2 i 3, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego odpowiednio wystawia swiadectwo dopuszczenia
pojazdu lub przedłuza jego waznosc.
5. Minister własciwy do spraw transportu, majac na uwadze koniecznosc okreslenia czynnosci
wykonywanych w ramach badan technicznych pojazdów, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegółowe
warunki i tryb wystawiania i przedłuzania swiadectwa dopuszczenia pojazdów, a takze jego wzór i sposób
wypełniania.
Rozdział 3
Wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujacych czynnosci zwiazane
z przewozem towarów niebezpiecznych
Art. 10. 1. Do kierowania pojazdem przewozacym towary niebezpieczne, w stosunku do którego umowa
ADR wymaga ukonczenia przez jego kierowce kursu lub kursów dokształcajacych, jest uprawniona osoba,
która:
1) ukonczyła 21 lat;
2) spełnia wymogi okreslone w odrebnych przepisach w stosunku do kierowców
przewozacych towary niebezpieczne;
3) posiada zaswiadczenie ADR.
2. Zaswiadczenie ADR otrzymuje po raz pierwszy osoba, która spełnia wymagania okreslone w ust. 1 pkt
1-2 i która ukonczyła z wynikiem pozytywnym kurs dokształcajacy poczatkowy.
3. Zaswiadczenie ADR, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane przez jednostke prowadzaca kurs na
okres 5 lat, liczac od dnia złozenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 5.
4. W roku poprzedzajacym date upływu waznosci zaswiadczenia ADR, o którym mowa w ust. 2, kierujacy
pojazdem jest obowiazany ukonczyc kurs dokształcajacy doskonalacy. Po ukonczeniu tego kursu,
z wynikiem pozytywnym, jednostka prowadzaca kurs przedłuza waznosc zaswiadczenia ADR albo wydaje
nowe zaswiadczenie ADR, na okres kolejnych 5 lat.
5. Kursy dokształcajace uznaje sie za ukonczone z wynikiem pozytywnym, jezeli osoba w nich
uczestniczaca zda egzamin przed trzyosobowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej "komisja", powołana
przez jednostke prowadzaca kurs.
6. Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie w szczególnosci:
1) znajomosci przepisów krajowych oraz umów miedzynarodowych dotyczacych przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych;
2) wiedzy na temat przyczyn wypadków z towarami niebezpiecznymi, działan
zapobiegawczych oraz czynnosci podejmowanych bezposrednio po wypadku.
7. Przewodniczacym komisji jest osoba wyznaczona przez marszałka województwa.
Art. 11. 1. Koszt kursu dokształcajacego, w tym koszt egzaminu, o którym mowa w art. 10 ust. 5, ponosi:
1) przedsiebiorca wykonujacy działalnosc gospodarcza w zakresie przewozu towarów
niebezpiecznych lub inny podmiot wykonujacy takie przewozy - w przypadku uczestnika
kursu przez niego zatrudnionego lub, gdy osobiscie wykonuje te działalnosc;
2) jednostka wojskowa - w przypadku szkolenia zołnierzy na potrzeby wojska;
3) uczestnik kursu - w innych przypadkach.
2. Za przeprowadzenie egzaminu członkom komisji, o której mowa w art. 10 ust. 5, przysługuje
wynagrodzenie, którego koszt ponosi podmiot prowadzacy kurs dokształcajacy.
3. Minister własciwy do spraw transportu, majac na uwadze czas trwania egzaminu, o którym mowa
w art. 10 ust. 5, oraz liczbe egzaminowanych osób, okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc
wynagrodzenia członków komisji.
Art. 12. 1. Działalnosc gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokształcajacych jest działalnoscia
regulowana w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnosci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru przedsiebiorców prowadzacych kursy
dokształcajace.
2. Przedsiebiorca wykonujacy działalnosc gospodarcza, o której mowa w ust. 1, zwany dalej
"prowadzacym kurs", z zastrzezeniem art. 14, jest obowiazany spełniac nastepujace warunki
i wymagania:
1) miec siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiadac warunki lokalowe i wyposazenie dydaktyczne gwarantujace przeprowadzenie
kursu dokształcajacego zgodnie z jego programem;
3) zapewnic prowadzenie kursu dokształcajacego przez wykładowców, którzy:
a) posiadaja wyzsze wykształcenie i co najmniej piecioletnia praktyke zawodowa
w dziedzinie: własciwosci towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji
opakowan, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa
drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpozarowej lub bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub
b) posiadaja swiadectwo doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4;
4) posiadac zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz srodki
dydaktyczne, własciwe do rodzaju prowadzonego kursu dokształcajacego,
w szczególnosci: plansze, przezrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie komputerowe,
modele pojazdów i przesyłek, wzory dokumentów;
5) posiadac mozliwosc przeprowadzania cwiczen praktycznych objetych tematyka kursu
dokształcajacego.
3. Działalnosc, o której mowa w ust. 1, moze wykonywac przedsiebiorca:
1) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłosci;
2) który nie był prawomocnie skazany za przestepstwo popełnione w celu osiagniecia
korzysci majatkowych lub przestepstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej
lub członków organów osoby prawnej.
4. Wpis do rejestru przedsiebiorców prowadzacych kursy dokształcajace jest dokonywany na pisemny
wniosek przedsiebiorcy zawierajacy nastepujace dane:
1) firme przedsiebiorcy oraz jego siedzibe i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsiebiorców albo ewidencji działalnosci gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiebiorca taki numer posiada;
4) zakres prowadzonych kursów;
5) date i podpis przedsiebiorcy.
5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiebiorca składa oswiadczenie nastepujacej tresci:
"Oswiadczam, ze:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiebiorców prowadzacych kursy
dokształcajace sa kompletne i zgodne z prawda;
2) znane mi sa i spełniam warunki wykonywania działalnosci gospodarczej w zakresie
prowadzenia kursów dokształcajacych, okreslone w ustawie z dnia 28 pazdziernika
2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.".
6. Oswiadczenie powinno równiez zawierac:
1) firme przedsiebiorcy;
2) oznaczenie miejsca i date złozenia oswiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiebiorcy, ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Art. 13. 1. Organem prowadzacym rejestr przedsiebiorców prowadzacych kursy dokształcajace jest
marszałek województwa.
2. Wpisowi do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlegaja nastepujace dane:
1) firma przedsiebiorcy;
2) numer w rejestrze przedsiebiorców albo ewidencji działalnosci gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiebiorcy;
4) siedziba przedsiebiorcy i jego adres;
5) zakres prowadzonych kursów.
3. W celu wykazania spełniania wymagan, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 3, przedsiebiorca jest
obowiazany posiadac:
1) dokument okreslajacy status jednostki bedacej osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej albo dokument stwierdzajacy tozsamosc osoby
fizycznej;
2) kopie zaswiadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
3) szczegółowy program kursów dokształcajacych zawierajacy tematy zajec, ze wskazaniem
czasu ich trwania oraz metod nauczania;
4) kopie dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje oraz przedmiot działalnosci zawodowej
wykładowców.
Art. 14. Jednostka wojskowa moze prowadzic kursy dokształcajace dla zołnierzy wyznaczonych do
przewozu towarów niebezpiecznych, po spełnieniu wymagan, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2-5.
Art. 15. 1. Marszałek województwa sprawuje, z zastrzezeniem ust. 5, nadzór nad prowadzeniem kursów
dokształcajacych.
2. Marszałek województwa ma prawo prowadzic kontrole w zakresie:
1) spełniania przez prowadzacego kurs warunków i wymagan, o których mowa w art. 12
ust. 2 i 3;
2) zgodnosci prowadzonego kursu z:
a) przepisami, o których mowa w art. 18 ust. 2,
b) informacja, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.
3. Kontrole wykonuje upowazniona przez marszałka osoba, która ma prawo:
1) zadania od prowadzacego kurs i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjasnien,
okazania dokumentów i innych nosników informacji oraz udostepnienia wszelkich danych
majacych zwiazek z przedmiotem kontroli;
2) wstepu na teren prowadzacego kurs, w tym do pomieszczen, gdzie prowadzi on kursy
dokształcajace, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna byc wykonywana przez
niego działalnosc gospodarcza.
4. Czynnosci kontrolne przeprowadza sie w obecnosci prowadzacego kurs lub osoby przez niego
wyznaczonej.
4a. Marszałek województwa, w przypadku ustalenia przez osobe upowazniona do kontroli naruszen
warunków wykonywania działalnosci, moze wyznaczyc termin ich usuniecia.
5. Nadzór nad jednostka wojskowa, o której mowa w art. 14, prowadza odpowiednie organy Sił Zbrojnych
okreslone w odrebnych przepisach. Przepisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.
Art. 16. 1. Prowadzacy kursy dokształcajace jest obowiazany:
1) na 7 dni przed rozpoczeciem kursu dokształcajacego przedstawic marszałkowi
województwa, z zastrzezeniem ust. 2, informacje o terminie, czasie i miejscu kursu
dokształcajacego wraz z lista jego uczestników;
2) umozliwic udział w składzie komisji przeprowadzajacej egzamin konczacy kurs
dokształcajacy osobie wyznaczonej przez marszałka województwa;
3) umozliwic upowaznionej przez marszałka województwa osobie przeprowadzenie kontroli;
4) do dnia 31 stycznia kazdego roku składac marszałkowi województwa sprawozdanie
zawierajace informacje o osobach, które ukonczyły kurs dokształcajacy w roku
poprzedzajacym, oraz o numerach zaswiadczen ADR wydanych tym osobom;
5) w terminie 14 dni od zakonczenia kursu dokształcajacego, przekazac do centralnej
ewidencji kierowców, o której mowa w przepisach ruchu drogowego, nastepujace dane
osób, które ukonczyły kurs dokształcajacy:
a) imie i nazwisko,
b) date i miejsce urodzenia,
c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci
(PESEL),
d) adres zamieszkania,
e) zakres i numer wydanego zaswiadczenia ADR,
f) okres waznosci zaswiadczenia ADR.
2. W uzasadnionym przypadku prowadzacy kurs moze, do dnia poprzedzajacego dzien jego rozpoczecia,
dokonac aktualizacji listy uczestników tego kursu.
3. Do jednostki wojskowej, o której mowa w art. 14, stosuje sie przepisy ust. 1 pkt 2, 4 i 5.
Art. 17. 1. Marszałek województwa wydaje decyzje o zakazie prowadzenia przez przedsiebiorce kursów
dokształcajacych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalnosci gospodarczej.
2. Razacym naruszeniem warunków wykonywania działalnosci w zakresie prowadzenia kursów
dokształcajacych jest:
1) prowadzenie kursów w sposób niezgodny z:
a) przepisami, o których mowa w art. 18 ust. 2,
b) dokumentacja, o której mowa w art. 13 ust. 3 pkt 3 i 4,
c) informacja, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2;
2) wydanie niezgodnie ze stanem faktycznym zaswiadczenia o ukonczeniu kursu
dokształcajacego;
3) niezłozenie informacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, lub niedokonanie aktualizacji
listy uczestników, o której mowa w art. 16 ust. 2;
4) niezapewnienie udziału przedstawiciela marszałka województwa w składzie komisji
przeprowadzajacej egzamin konczacy kurs dokształcajacy;
5) utrudnienie przeprowadzenia kontroli kursu dokształcajacego.
3. W przypadku wykreslenia przedsiebiorcy z rejestru przedsiebiorców prowadzacych kursy
dokształcajace, ponowny wpis do rejestru działalnosci regulowanej w tym zakresie moze nastapic jedynie
na zasadach i w terminie okreslonych w art. 72 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnosci
gospodarczej.
Art. 18. 1. Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 15 ust. 1-4
i art. 17, sa wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej.
2. Minister własciwy do spraw transportu, majac na uwadze wymagania okreslone w umowie ADR oraz
koniecznosc prawidłowego przygotowania kierowców do przeciwdziałania zagrozeniom zwiazanym
z przewozem towarów niebezpiecznych, okresli, w drodze rozporzadzenia:
1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiebiorców wykonujacych działalnosc
w zakresie prowadzenia kursów dokształcajacych;
1a) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiebiorców prowadzacych kursy dokształcajace
oraz wzór zaswiadczenia potwierdzajacego wpis przedsiebiorcy do tego rejestru;
2) rodzaje i zakres kursów dokształcajacych i ich ramowy program;
3) warunki przeprowadzania kursów dokształcajacych oraz minimalny czas ich trwania;
4) szczegółowe warunki, zakres i forme egzaminu;
5) wzór zaswiadczenia ADR.
3. Minister własciwy do spraw transportu dokona wyboru producenta blankietów zaswiadczen ADR
w trybie okreslonym przepisami o zamówieniach publicznych.
Art. 19. 1. Osoby, inne niz kierowcy zobowiazani do posiadania zaswiadczenia ADR, zatrudnione przy
przewozie towarów niebezpiecznych lub czynnosciach zwiazanych z tym przewozem, w tym przy
załadunku lub rozładunku, powinny zostac przeszkolone przez przedsiebiorce lub na jego koszt
w zakresie odpowiednim do odpowiedzialnosci i obowiazków tych osób.
2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do innych niz przedsiebiorcy podmiotów, których działalnosc
zwiazana jest z przewozem towarów niebezpiecznych.
Rozdział 3a
Cisnieniowe urzadzenia transportowe
Art. 19a. Cisnieniowe urzadzenia transportowe przewozone transportem drogowym powinny odpowiadac
okreslonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".
Art. 19b. Cisnieniowe urzadzenia transportowe podlegaja:
1) ocenie zgodnosci w przypadku wprowadzanych do obrotu nowych cisnieniowych
urzadzen transportowych;
2) ponownej ocenie zgodnosci - w przypadku cisnieniowych urzadzen transportowych,
o których mowa w art. 38a;
3) okresowym badaniom w przypadku wielokrotnego uzytku:
a) cisnieniowych urzadzen transportowych, o których mowa w pkt 1 i 2,
b) butli do gazów oznakowanych znakiem zgodnosci 1, 2, 3, zgodnie
z przepisami Unii Europejskiej.
Art. 19c. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje sie do:
1) wyrobów aerozolowych oraz butli gazowych stosowanych w aparatach oddechowych;
2) cisnieniowych urzadzen transportowych wykorzystywanych wyłacznie w transporcie
towarów niebezpiecznych pomiedzy obszarem panstw członkowskich Unii Europejskiej
a obszarem kraju trzeciego;
3) cisnieniowych urzadzen transportowych podlegajacych zasadom wyłaczenia okreslonym
w umowie ADR.
Art. 19d. 1. Do oceny zgodnosci cisnieniowych urzadzen transportowych oraz akredytacji, autoryzacji
i notyfikacji jednostki kontrolujacej stosuje sie odpowiednio przepisy art. 5 pkt 2, 5 i 6, 10-13, art. 7 ust. 1
pkt 2, art. 9, art. 13a, art. 14-18, art. 19 ust. 1-5, art. 20-22 oraz art. 24-36 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z pózn. zm.), z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z przepisów niniejszego rozdziału.
2. Czynnosci, o których mowa w art. 20-22 i art. 24 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci, wykonuje minister własciwy do spraw transportu.
3. Ilekroc w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci jest mowa o zasadniczych
wymaganiach - nalezy przez to rozumiec takze wymagania, o których mowa w art. 19a.
Art. 19e. 1. W procesie oceny zgodnosci uczestnicza producenci, ich upowaznieni przedstawiciele,
importerzy oraz notyfikowane jednostki kontrolujace.
2. W procesie ponownej oceny zgodnosci uczestnicza własciciele, ich upowaznieni przedstawiciele,
uzytkownicy, importerzy oraz notyfikowane jednostki kontrolujace.
Art. 19f. 1. Zgodnosc wprowadzanych do obrotu cisnieniowych urzadzen transportowych stwierdza
notyfikowana jednostka kontrolujaca w wyniku przeprowadzonych procedur oceny zgodnosci.
2. Zawory oraz inne wyposazenie stosowane w transporcie drogowym powinny spełniac wymagania
dotyczace cisnieniowych urzadzen transportowych.
3. Zawory oraz inne wyposazenie bezposrednio spełniajace funkcje zabezpieczen w cisnieniowych
urzadzeniach transportowych, w szczególnosci zawory bezpieczenstwa, zawory napełniania i oprózniania
oraz zawory butli podlegaja procedurze oceny zgodnosci o wymaganiach co najmniej takich, jak
wymagania procedury, której zostało poddane cisnieniowe urzadzenie transportowe, do którego sa one
przytwierdzone. W zakresie, w jakim umowa ADR nie okresla dla zaworów oraz innego wyposazenia
stosowanego w transporcie wymagan i procedur oceny zgodnosci, powinny one spełniac wymagania
i podlegac procedurze oceny zgodnosci okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci dotyczacych urzadzen cisnieniowych oraz
zespołów urzadzen cisnieniowych.
Art. 19g. Cisnieniowe urzadzenia transportowe uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli umieszczono
na nich oznakowanie .
Art. 19h. Cisnieniowe urzadzenia transportowe moga byc poddawane okresowym badaniom na obszarze
kazdego panstwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Art. 19i. Do zadan notyfikowanej jednostki kontrolujacej nalezy:
1) przeprowadzanie oceny zgodnosci;
2) przeprowadzanie ponownej oceny zgodnosci;
3) wykonywanie badan okresowych.
Art. 19j. 1. Notyfikowana jednostka kontrolujaca, jej kierownik i pracownicy odpowiedzialni za
wykonywanie zadan, o których mowa w art. 19j, nie powinni byc projektantami, producentami,
dostawcami, nabywcami, włascicielami, posiadaczami, uzytkownikami lub serwisantami cisnieniowych
urzadzen transportowych i ich wyposazenia, które oceniaja oraz upowaznionymi przedstawicielami
którejkolwiek ze stron, a takze byc bezposrednio zaangazowani w projektowanie, produkcje, reklame lub
obsługe serwisowa cisnieniowych urzadzen transportowych z ich wyposazeniem oraz reprezentowac
stron zaangazowanych w takie czynnosci.
2. Przepis ust. 1 nie wyłacza mozliwosci wymiany informacji technicznych pomiedzy producentem
cisnieniowych urzadzen transportowych a notyfikowana jednostka kontrolujaca.
3. Pracownicy notyfikowanej jednostki kontrolujacej przeprowadzaja ocene zgodnosci, wykazujac
najwyzszy stopien rzetelnosci zawodowej i kompetencji technicznych.
4. Pracownicy notyfikowanej jednostki kontrolujacej podejmuja działania w sposób niezalezny, bezstronny
i przestrzegaja zasady równoprawnego traktowania podmiotów uczestniczacych w procesie oceny
zgodnosci.
5. Notyfikowana jednostka kontrolujaca powinna zatrudniac wykwalifikowanych pracowników oraz
posiadac odpowiednie wyposazenie, umozliwiajace własciwe wykonywanie zadan administracyjnych
i technicznych zwiazanych z ocena zgodnosci, a takze posiadac dostep do sprzetu wymaganego do
badan specjalistycznych.
Art. 19k. 1. Pracownicy notyfikowanej jednostki kontrolujacej odpowiedzialni za wykonywanie zadan,
o których mowa w art. 19i, powinni odbyc przeszkolenie w tym zakresie, a takze posiadac:
1) wiedze oraz odpowiednie doswiadczenie niezbedne do przeprowadzania badan;
2) umiejetnosc sporzadzania certyfikatów, protokołów i sprawozdan wymaganych w celu
uwierzytelnienia przeprowadzonych badan.
2. Notyfikowana jednostka kontrolujaca powinna:
1) uczestniczyc w pracach normalizacyjnych i we współpracy notyfikowanych jednostek
kontrolujacych;
2) gwarantowac zachowanie jakosci swiadczonych usług w warunkach konkurencji rynkowej.
Art. 19l. 1. Wynagrodzenie pracowników wykonujacych zadania, o których mowa w art. 19i, nie moze byc
uzaleznione bezposrednio od liczby przeprowadzonych inspekcji lub od ich wyników.
2. Notyfikowana jednostka kontrolujaca powinna samodzielnie wykonywac czynnosci, których sie
podejmuje. W przypadku gdy notyfikowana jednostka kontrolujaca zleca wykonanie niektórych czynnosci
innej jednostce, powinna zapewnic oraz móc wykazac, ze jej zleceniobiorca ma kompetencje do realizacji
tych czynnosci i przejac pełna odpowiedzialnosc za ich wykonanie.
Art. 19ł. 1. Producent lub jego upowazniony przedstawiciel, który poddał cisnieniowe urzadzenie
transportowe lub proces jego wytwarzania ocenie zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi cisnieniowych
urzadzen transportowych i potwierdził ich zgodnosc, sporzadza deklaracje zgodnosci oraz umieszcza
oznakowanie .
2. Zabrania sie umieszczania na cisnieniowym urzadzeniu transportowym, które nie spełnia wymagan
dotyczacych takich urzadzen, oraz dla którego producent lub jego upowazniony przedstawiciel nie
wystawił deklaracji zgodnosci, oznakowania lub znaku podobnego mogacego wprowadzac w bład
uzytkownika cisnieniowego urzadzenia transportowego.
3. Zabrania sie wprowadzania do obrotu cisnieniowych urzadzen transportowych nieposiadajacych
oznakowania , jezeli urzadzenia te podlegaja wyłacznie oznakowaniu .
Art. 19m. 1. Za czynnosci zwiazane z:
1) obowiazkowa ocena zgodnosci cisnieniowych urzadzen transportowych,
2) okresowymi badaniami,
3) sprawdzaniem zgodnosci cisnieniowych urzadzen transportowych z wymaganiami,
dokonywane przez notyfikowane jednostki kontrolujace
- pobiera sie opłaty.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszcza wnioskodawca.
3. Do sposobu ustalania opłat za czynnosci, o których mowa w ust. 1, oraz maksymalnej wysokosci tych
opłat, jezeli zostały one okreslone, stosuje sie odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 25 ust. 3
i 4 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleja towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962).
Art. 19n. 1. Kontrole spełniania wymagan przez cisnieniowe urzadzenia transportowe prowadzi
wojewódzki inspektor transportu drogowego. Postepowanie w tym zakresie wszczyna sie z urzedu lub na
wniosek.
2. Przedmiotem kontroli moga byc wprowadzone do obrotu cisnieniowe urzadzenia transportowe,
prawidłowosc ich oznakowania oraz dotyczaca ich dokumentacja techniczna. Z przeprowadzonych
czynnosci kontrolnych sporzadza sie protokół.
3. Wojewódzki inspektor transportu drogowego przeprowadza lub zleca przeprowadzenie badania
cisnieniowych urzadzen transportowych specjalistycznej jednostce.
4. Z przeprowadzonych w ramach kontroli badan sporzadza sie sprawozdanie, które dołacza sie do
protokołu kontroli, o którym mowa w ust. 2.
Art. 19o. 1. W przypadku stwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, ze
cisnieniowe urzadzenie transportowe spełnia wymagania lub oznakowanie znakiem Ð tego urzadzenia
zostało dokonane zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, koszty zwiazane z badaniami ponosi Skarb
Panstwa.
2. Jezeli przeprowadzone badania wykaza, ze cisnieniowe urzadzenie transportowe nie spełnia wymagan
lub oznakowanie znakiem tego urzadzenia zostało dokonane niezgodnie z przepisami niniejszego
rozdziału, koszty tych badan ponosi podmiot lub osoba, która wprowadziła to urzadzenie do obrotu.
3. Wojewódzki inspektor transportu drogowego ustala w drodze decyzji, opłate za przeprowadzone
badania, o których mowa w ust. 2, uwzgledniajac rzeczywiste koszty badan a takze rodzaj, konstrukcje
i własciwosci uzytych materiałów, wyposazenie w osprzet lub wykonanie połaczen i wiek badanego
cisnieniowego urzadzenia transportowego oraz stopien skomplikowania i zakres tych badan.
4. Od decyzji ustalajacej opłate przysługuje podmiotowi lub osobie, o których mowa w ust. 2, odwołanie do
Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w terminie 14 dni od dnia doreczenia tej decyzji.
5. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.
6. Opłate, o której mowa w ust. 3, uiszcza sie w terminie 21 dni od dnia doreczenia decyzji. W przypadku
nieuiszczenia opłaty w terminie podlega ona sciagnieciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z pózn. zm.).
7. Opłata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budzetu panstwa.
Art. 19p. 1. W przypadku stwierdzenia, ze:
1) cisnieniowe urzadzenie transportowe nie spełnia wymagan;
2) oznakowanie znakiem cisnieniowego urzadzenia transportowego zostało dokonane
niezgodnie z przepisami niniejszego rozdziału
- wojewódzki inspektor transportu drogowego wydaje w tym zakresie decyzje i nakazuje jednoczesnie
zapewnic w okreslonym terminie zgodnosc cisnieniowego urzadzenia transportowego z wymaganiami lub
warunkami okreslonymi w art. 19ł ust. 1 albo wycofac urzadzenie z obrotu.
2. Wojewódzki inspektor transportu drogowego po upływie terminu ustalonego w decyzji, o której mowa
w ust. 1, przeprowadza kontrole majaca na celu ustalenie, czy niezgodnosc została usunieta
w wyznaczonym terminie albo, czy cisnieniowe urzadzenie transportowe zostało wycofane z obrotu.
3. Wojewódzki inspektor transportu drogowego wydaje decyzje o umorzeniu postepowania, jezeli:
1) nie stwierdzi naruszen, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2;
2) niezgodnosc cisnieniowego urzadzenia transportowego z wymaganiami lub z warunkami
okreslonymi w art. 19ł ust. 1 została usunieta albo urzadzenie zostało wycofane z obrotu;
3) postepowanie z innych przyczyn stało sie bezprzedmiotowe.
4. Wojewódzki inspektor transportu drogowego, w przypadku nieusuniecia niezgodnosci, o której mowa
w ust. 1, wydaje decyzje o ograniczeniu albo zakazie dalszego wprowadzania do obrotu transportu lub
uzytkowania cisnieniowego urzadzenia transportowego albo nakazujaca wycofanie tego urzadzenia
z obrotu, zawiadamiajac o tym w terminie 14 dni Głównego Inspektora Transportu Drogowego. O podjetej
przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego decyzji i przyczynach jej podjecia Główny
Inspektor Transportu Drogowego niezwłocznie informuje Komisje Europejska.
5. Wojewódzki inspektor transportu drogowego w przypadku stwierdzenia, ze cisnieniowe urzadzenie
transportowe własciwie oznakowane, we własciwy sposób utrzymywane i uzytkowane zgodnie
z przeznaczeniem moze stwarzac zagrozenie zdrowia, bezpieczenstwa osób, zwierzat domowych lub
zagrozenie mienia, podczas transportu lub uzytkowania, moze wydac decyzje o ograniczeniu lub zakazie
dalszego wprowadzania do obrotu, transportu lub uzytkowania kwestionowanego urzadzenia albo
nakazujaca wycofanie tego urzadzenia z obrotu, zawiadamiajac o tym w terminie 14 dni Głównego
Inspektora Transportu Drogowego. O podjetej przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego
decyzji i przyczynach jej podjecia Główny Inspektor Transportu Drogowego niezwłocznie informuje
Komisje Europejska.
6. Jezeli na cisnieniowym urzadzeniu transportowym niezgodnie z wymaganiami umieszczono
oznakowanie , wojewódzki inspektor transportu drogowego zawiadamia o tym własciwe organy
i informuje o tym Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Główny Inspektor Transportu Drogowego
informuje o tym Komisje Europejska oraz inne panstwa członkowskie Unii Europejskiej, panstwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.
Art. 19r. W zakresie nieuregulowanym, do postepowania w sprawie kontroli wprowadzonych do obrotu
cisnieniowych urzadzen transportowych, stosuje sie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pózn. zm.).
Art. 19s. Do procedur oceny zgodnosci cisnieniowych urzadzen transportowych, procedur ponownej
oceny zgodnosci cisnieniowych urzadzen transportowych, procedur okresowych badan, okreslenia
towarów niebezpiecznych innych klas niz klasa 2 przewozonych cisnieniowymi urzadzeniami
transportowymi, sposobu oznakowania cisnieniowych urzadzen transportowych oraz wzoru znaku 
stosuje sie odpowiednio przepisy wydane przez ministra własciwego do spraw transportu na podstawie
art. 29 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleja towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97,
poz. 962, z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238).
Art. 19t. W sprawach zwiazanych z wykonywaniem zadan, o których mowa w niniejszym rozdziale
organem własciwym jest wojewódzki inspektor transportu drogowego, a organem wyzszego stopnia
w rozumieniu Kodeksu postepowania administracyjnego – Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Rozdział 4
Nadzór i kontrola
Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.
Art. 21. 1. Przedsiebiorca oraz inny podmiot wykonujacy przewóz towarów niebezpiecznych lub zwiazany
z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiazany prowadzic nadzór wewnetrzny nad tymi
czynnosciami i w tym celu wyznaczyc, na swój koszt, doradce do spraw bezpieczenstwa w transporcie
towarów niebezpiecznych, zwanego dalej "doradca".
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przedsiebiorcy oraz innego podmiotu wykonujacego przewóz drogowy
towarów niebezpiecznych lub zwiazane z tym przewozem załadunek lub rozładunek tych towarów
kazdorazowo w ilosciach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.
Art. 22. 1. Do zadan doradcy nalezy w szczególnosci:
1) doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
2) stwierdzanie zgodnosci realizacji przewozu z wymaganiami okreslonymi w ustawie
i umowie ADR;
3) sporzadzanie rocznego sprawozdania z działalnosci przedsiebiorcy lub innego podmiotu,
o których mowa w art. 21 ust. 1, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz
czynnosci z tym zwiazanych, zwanego dalej "rocznym sprawozdaniem";
4) sporzadzanie raportów powypadkowych dla przedsiebiorcy lub innego podmiotu,
o których mowa w art. 21 ust. 1, wojewódzkiego komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz innych organów prowadzacych odpowiednie postepowanie zwiazane z wypadkiem,
jezeli w zwiazku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrazen osoby,
wystapiła szkoda majatkowa lub nastapiło skazenie srodowiska.
2. Szczegółowe zadania i kompetencje doradcy okresla umowa ADR.
Art. 23. 1. Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisujac je imieniem
i nazwiskiem oraz wskazujac numer swiadectwa doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4.
2. Przedsiebiorca lub inny podmiot, o których mowa w art. 21 ust. 1, jest obowiazany:
1) przesłac wojewodzie jeden egzemplarz rocznego sprawozdania, w terminie do dnia 31
stycznia kazdego roku nastepujacego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;
2) przechowywac drugi egzemplarz rocznego sprawozdania w swojej siedzibie przez okres
5 lat.
3. Minister własciwy do spraw transportu oraz minister własciwy do spraw wewnetrznych, majac na
uwadze zakres zadan doradcy oraz potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gasniczego, okresla,
w drodze rozporzadzenia, wzór formularza rocznego sprawozdania oraz sposób jego wypełniania.
Art. 24. 1. Doradca moze byc, z zastrzezeniem ust. 7, osoba, która:
1) ukonczyła 21 lat;
2) posiada wykształcenie wyzsze;
3) nie była karana za przestepstwo umyslne;
4) posiada swiadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczenstwa w zakresie
transportu towarów niebezpiecznych, zwane dalej "swiadectwem doradcy".
2. Swiadectwo doradcy po raz pierwszy otrzymuje osoba, która:
1) spełnia wymagania okreslone w ust. 1 pkt 1-3;
2) ukonczyła z wynikiem pozytywnym kurs poczatkowy dla kandydatów na doradców,
obejmujacy szkolenie w zakresie zagrozen zwiazanych z przewozem towarów
niebezpiecznych oraz przepisów obowiazujacych w tym zakresie, zwany dalej "kursem
poczatkowym";
3) złozyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na doradców przed komisja
egzaminacyjna powołana przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.
3. Swiadectwo doradcy jest wydawane przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego na okres 5
lat, liczac od dnia złozenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
4. Wojewódzki inspektor transportu drogowego przedłuza waznosc swiadectwa doradcy albo wydaje
nowe swiadectwo doradcy na okres kolejnych 5 lat, jezeli doradca:
1) nie przestał spełniac wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
2) nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów niniejszej ustawy;
3) jest posiadaczem waznego swiadectwa doradcy;
4) złozył z wynikiem pozytywnym egzamin dla doradców przed komisja egzaminacyjna
powołana przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego w ciagu roku przed data
upływu waznosci swiadectwa doradcy.
5. Egzaminy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i w ust. 4 pkt 4, sa przeprowadzane za opłata, której koszt
ponosi osoba zainteresowana.
6. Wojewódzki inspektor transportu drogowego cofa swiadectwo doradcy, jezeli doradca:
1) przestał spełniac wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
2) naruszył przepisy niniejszej ustawy.
7. Osoba, której cofnieto swiadectwo doradcy na podstawie ust. 6 pkt 2, nie moze byc doradca przez
okres 3 lat od dnia uprawomocnienia sie decyzji o cofnieciu swiadectwa. Po upływie tego terminu osoba
ta, o ile spełnia wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, moze otrzymac swiadectwo doradcy w trybie
okreslonym w ust. 2.
8. Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie informacji przekazywanych przez wojewódzkich
inspektorów transportu drogowego prowadzi ewidencje doradców, w której umieszcza sie dane
dotyczace:
1) imienia i nazwiska;
2) daty i miejsca urodzenia;
3a) obywatelstwa;
3) numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci
(PESEL), a w przypadku osoby nieposiadajacej tego numeru - nazwe i numer dokumentu
potwierdzajacego tozsamosc oraz nazwe organu, który wydał ten dokument;
4) adresu zamieszkania;
5) daty i miejsca wydania oraz numeru swiadectwa doradcy;
6) daty waznosci swiadectwa doradcy.
9. Dane, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 5, sa ogólnodostepne.
10. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Komisji Europejskiej katalog pytan
egzaminacyjnych dotyczacych egzaminów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i w ust. 4 pkt 4.
Art. 25. Kurs poczatkowy prowadza przedsiebiorcy, o których mowa w art. 12, i jednostki wojskowe,
o których mowa w art. 14.
Art. 26. Minister własciwy do spraw transportu okresli, w drodze rozporzadzenia:
1) szczegółowe warunki i zakres kursu poczatkowego dla kandydatów na doradców,
uwzgledniajac odpowiednio koniecznosc zapewnienia nalezytych wymagan
organizacyjno-technicznych przeprowadzania tego kursu oraz jego program ramowy
i szczegółowy;
2) szczegółowe warunki, zakres i forme egzaminu dla kandydatów na doradców oraz
egzaminu dla doradców, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia obiektywnego
sprawdzenia przygotowania do wykonywania zadan doradcy;
3) wysokosc opłat za egzamin dla kandydatów na doradców i za egzamin dla doradców oraz
wysokosc wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej, uwzgledniajac odpowiednio
koniecznosc pokrycia kosztów przeprowadzenia tych egzaminów oraz liczbe
egzaminowanych osób;
4) wzór swiadectwa doradcy, uwzgledniajac zakres niezbednych danych dotyczacych
doradcy.
Art. 27. 1. Przewóz niektórych towarów niebezpiecznych podlega obowiazkowi zgłoszenia do komendanta
wojewódzkiego Policji oraz do komendanta wojewódzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.
2. Zgłoszenia towarów, o których mowa w ust. 1, sa obowiazani dokonac:
1) nadawca towaru niebezpiecznego - jezeli przewóz rozpoczyna sie w Rzeczypospolitej
Polskiej i jest wykonywany przez przewoznika bedacego przedsiebiorca zagranicznym
w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalnosci
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz
z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112);
2) przewoznik - jezeli przewóz rozpoczyna sie w Rzeczypospolitej Polskiej i jest wykonywany
przez przewoznika innego niz okreslony w pkt 1;
3) własciwa placówka Strazy Granicznej - jezeli przewóz rozpoczyna sie za granica.
3. Zgłoszenia nalezy dokonac:
1) w terminie nie krótszym niz 5 dni przed rozpoczeciem przewozu - w przypadkach,
o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;
2) przed udzieleniem zezwolenia na wjazd pojazdu z towarem niebezpiecznym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
4. Minister własciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem własciwym do spraw
wewnetrznych, uwzgledniajac szczególne zagrozenie zwiazane z przewozem niektórych towarów
niebezpiecznych, okresli, w drodze rozporzadzenia:
1) wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz podlega obowiazkowi zgłoszenia;
2) zakres informacji podlegajacej zgłoszeniu;
3) forme zgłoszenia.
Art. 28. 1. Kierujacy pojazdem przewozacym towary niebezpieczne, oprócz dokumentów wymaganych
odrebnymi przepisami i wiazacymi umowami miedzynarodowymi, jest obowiazany miec przy sobie
i okazywac na zadanie organów lub osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli:
1) dokument przewozowy, zawierajacy dane okreslone w umowie ADR;
2) instrukcje pisemne na wypadek awarii dotyczace wszystkich przewozonych towarów
niebezpiecznych, zgodne z zakresem, forma i jezykiem okreslonymi przez umowe ADR,
z zastrzezeniem art. 5 ust. 2;
3) zaswiadczenie ADR.
2. Dokumenty okreslone w ust. 1 pkt 2 i 3 nie sa wymagane w przypadku, gdy towary niebezpieczne sa
przewozone w ilosciach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.
Art. 29. 1. Kontrole przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagan zwiazanych z tym
przewozem, zwana dalej "kontrola", wykonuja:
1) inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego - na drogach, parkingach oraz na terenie
przedsiebiorcy posiadajacego towary niebezpieczne;
2) funkcjonariusze Panstwowej Strazy Pozarnej - na terenie przedsiebiorcy posiadajacego
towary niebezpieczne;
3) policjanci - na drogach i parkingach;
4) funkcjonariusze Strazy Granicznej - na drogach i parkingach;
5) inspektorzy Panstwowej Inspekcji Pracy - na terenie przedsiebiorcy posiadajacego towary
niebezpieczne;
6) funkcjonariusze słuzby celnej;
7) zołnierze andarmerii Wojskowej i wojskowych organów porzadkowych - w stosunku do
pojazdów Sił Zbrojnych;
8) uprawnieni pracownicy Panstwowej Agencji Atomistyki - na parkingach oraz na terenie
przedsiebiorcy posiadajacego towary niebezpieczne;
9) uprawnieni pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego - na parkingach oraz na
terenie przedsiebiorcy posiadajacego towary niebezpieczne;
10) uprawnieni pracownicy Inspekcji Ochrony Srodowiska - na parkingach oraz na terenie
przedsiebiorcy posiadajacego towary niebezpieczne;
11) uprawnieni pracownicy zarzadów dróg - w miejscach okreslonych w ich uprawnieniach.
2. Osoby przeprowadzajace kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, współdziałaja w niezbednym
zakresie z przedstawicielami:
1) Panstwowej Agencji Atomistyki - w sprawach warunków przewozu drogowego towarów
promieniotwórczych;
2) Transportowego Dozoru Technicznego - w sprawach warunków technicznych opakowan
przeznaczonych do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w sprawach
warunków technicznych cystern, opakowan do gazów i duzych pojemników do przewozu
luzem przeznaczonych do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz
w sprawach wydawania swiadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych
towarów niebezpiecznych.
3. Osoby przeprowadzajace kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, sa obowiazane do sprawdzenia:
1) klasyfikacji towaru niebezpiecznego;
2) stosowania opakowania, cysterny lub pojazdu;
3) oznakowania opakowan i ich zawartosci;
4) przestrzegania zakazów pakowania razem okreslonych towarów;
5) przestrzegania zakazów ładowania razem okreslonych towarów;
6) sposobu rozmieszczenia i zabezpieczenia towarów na pojezdzie;
7) stanu technicznego opakowan i cystern uzytych do przewozu;
8) stanu technicznego pojazdu uzytego do przewozu, jego oznakowania i wyposazenia;
9) sposobu przewozu;
10) kwalifikacji kierowcy;
11) kwalifikacji innych osób wykonujacych czynnosci zwiazane z przewozem drogowym
towarów niebezpiecznych;
12) dokumentów wymaganych przy tym przewozie.
4. Osoby przeprowadzajace kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, sa obowiazane podczas kazdej
kontroli wypełnic liste kontrolna.
5. Szczegółowe uprawnienia osób przeprowadzajacych kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 6-11,
reguluja odrebne przepisy.
Art. 30. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowosci zwiazanych z przewozem towaru
niebezpiecznego, majacych wpływ na bezpieczenstwo tego przewozu, osoba przeprowadzajaca kontrole
ma prawo:
1) uniemozliwic przekroczenie granicy pojazdem, jezeli pojazd znajduje sie w zasiegu
terytorialnym przejscia granicznego;
2) spowodowac, aby na koszt własciciela lub posiadacza pojazdu pojazd ten wraz
z ładunkiem został usuniety i zdeponowany w miejscu postojowym umozliwiajacym
bezpieczne jego pozostawienie.
2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, moze byc zwrócony uprawnionej osobie po usunieciu
nieprawidłowosci i wniesieniu opłaty pokrywajacej koszty zwiazane z jego usunieciem, parkowaniem
i czynnosciami zabezpieczajacymi.
3. Do usuwania pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w zakresie nieuregulowanym niniejsza ustawa
stosuje sie odpowiednio zasady i warunki usuwania pojazdów okreslone w przepisach ruchu drogowego.
Art. 31. 1. Minister własciwy do spraw transportu, uwzgledniajac koniecznosc ujednolicenia zakresu
kontroli oraz uprawnienia osób jej dokonujacych, okresli, w drodze rozporzadzenia, wzór formularza listy
kontrolnej, o której mowa w art. 29 ust. 4, oraz sposób i zakres jej wypełniania.
2. Minister własciwy do spraw wewnetrznych, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego, okresli, w drodze rozporzadzenia:
1) dodatkowe warunki techniczne parkingów, na które sa usuwane pojazdy przewozace
towary niebezpieczne;
2) tryb wniesienia opłaty, o której mowa w art. 30 ust. 2.
Rozdział 5
Przepisy karne
Art. 32. 1. Podmiot prowadzacy kursy dokształcajace, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 4, a
w szczególnosci: osoba zarzadzajaca tym podmiotem, przedsiebiorca, członek władz osoby prawnej,
a takze dowódca jednostki wojskowej, który nie wypełnia obowiazków okreslonych w art. 16 ust. 1 i 2 lub
w art. 19, podlega karze grzywny.
2. Przedsiebiorca, członek władz osoby prawnej bedacej przedsiebiorca oraz osoba zarzadzajaca innym
podmiotem wykonujacym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub zwiazany z tym przewozem
załadunek lub rozładunek, która nie wypełnia obowiazków okreslonych w art. 23 ust. 2, podlega karze
grzywny.
3. Doradca, który nie wypełnia obowiazków okreslonych w art. 22 ust. 1 pkt 3 i 4 lub w art. 23 ust. 1
podlega karze grzywny.
4. Przewoznik, nadawca towaru niebezpiecznego oraz członek władz osoby prawnej bedacej
przewoznikiem lub nadawca towaru niebezpiecznego, który nie wypełnia obowiazków okreslonych w art.
27 ust. 1-3, podlega karze grzywny.
Art. 33. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 32, nastepuje w trybie okreslonym w Kodeksie
postepowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 33a. 1. Kto wprowadza do obrotu cisnieniowe urzadzenia transportowe stosowane w przewozie
drogowym niezgodne z wymaganiami dotyczacymi takich urzadzen,
podlega grzywnie do 100.000 zł.
2. Kto umieszcza oznakowanie na cisnieniowym urzadzeniu transportowym stosowanym w przewozie
drogowym, które nie spełnia wymagan dotyczacych takich urzadzen albo dla którego producent lub jego
upowazniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodnosci,
podlega grzywnie do 100.000 zł.
3. Kto umieszcza na cisnieniowym urzadzeniu transportowym stosowanym w przewozie drogowym znak
podobny do oznakowania , mogacy wprowadzic w bład nabywce i uzytkownika tego urzadzenia,
podlega grzywnie do 100.000 zł.
4. Kto wprowadza do obrotu cisnieniowe urzadzenie transportowe stosowane w przewozie drogowym
podlegajace oznakowaniu , a nieoznakowane takim oznakowaniem,
podlega grzywnie do 100.000 zł.
Art. 33b. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 33a, nastepuje w trybie okreslonym w przepisach
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz.
1148, z pózn. zm.).
Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe
Art. 34. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149,
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130,
poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz.
1524) wprowadza sie nastepujace zmiany:
1) w art. 20 skresla sie ust. 5;
2) skresla sie art. 56;
3) w art. 81:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwsza rejestracja.
Badaniu temu nie podlega nowy pojazd, na którego typ zostało wydane
swiadectwo homologacji lub decyzja zwalniajaca z obowiazku homologacji,
z wyjatkiem taksówki osobowej, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu
odpowiednio przystosowanego lub wyposazonego zgodnie z przepisami
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.",
b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Nie dotyczy to taksówki osobowej, pojazdu marki "SAM", pojazdu zasilanego
gazem, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego
lub wyposazonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych, które podlegaja corocznym badaniom technicznym.",
c) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) który ma byc uzywany jako taksówka osobowa lub bagazowa, pojazd
uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu
panstwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposazony zgodnie
z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.";
4) w art. 83 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) okregowe stacje kontroli pojazdów - przeprowadzajace badania co do zgodnosci
z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna predkosc na autostradzie
i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu odpowiednio przystosowanego lub
wyposazonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy
za granica (przed rejestracja w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM" oraz
pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub
staroste.";
5) w art. 100b:
a) w ust. 1 w pkt 10 w lit. d kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 11
w brzmieniu:
"11) zakres i numer zaswiadczenia ADR, o którym mowa w przepisach
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a takze okres, na jaki zostało
ono wydane.",
b) w ust. 2 w pkt 2 w lit. d kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 3
w brzmieniu:
"3) wymienione w pkt 11 - podmiot prowadzacy kursy dokształcajace dla
kierowców przewozacych towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.";
6) art. 115d otrzymuje brzmienie:
"Art. 115d. 1. Kierujacy pojazdem przewozacym towary niebezpieczne, w stosunku do
którego jest wymagane ukonczenie kursu dokształcajacego na podstawie przepisów
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, kierujacy pojazdem uprzywilejowanym
oraz kierujacy tramwajem podlegaja badaniom, o których mowa w art. 115a ust. 2.
2. Kierujacy, o których mowa w ust. 1, sa obowiazani posiadac swiadectwo kwalifikacji
wydawane na podstawie przedstawionych orzeczen, o których mowa w art. 115b ust. 1
pkt 3 i 4. Przepisy art. 115b ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
3. Przepisów

Facebook