Konwencja AETR

Umowa Europejska dotyczaca pracy załóg pojazdów wykonujacych
miedzynarodowe przewozy drogowe AETR
sporzadzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.

(Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1087)


Umawiajace sie Strony,
pragnac popierac rozwój i usprawnienie miedzynarodowych przewozów drogowych pasazerów
i ładunków,
przekonane o potrzebie zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, uregulowania niektórych
przepisów dotyczacych warunków zatrudnienia w miedzynarodowym transporcie drogowym
zgodnie z zasadami Miedzynarodowej Organizacji Pracy oraz wspólnego ustalenia niektórych
srodków dla zapewnienia przestrzegania takiego uregulowania,
uzgodniły, co nastepuje:

Artykuł 1
Okreslenia
W rozumieniu niniejszej umowy okreslenie:
(a) "pojazd" oznacza kazdy pojazd samochodowy lub przyczepe; okreslenie to obejmuje
zespół pojazdów;
(b) "pojazd samochodowy" oznacza kazdy pojazd drogowy napedzany umieszczonym w nim
silnikiem, zasilanym z własnego zródła energii, który słuzy normalnie do przewozu osób
lub ładunków; okreslenie to nie obejmuje ciagników rolniczych;
(c) "przyczepa" oznacza kazdy pojazd przeznaczony do ciagniecia przez pojazd
samochodowy; okreslenie to obejmuje naczepy;
(d) "naczepa" oznacza kazda przyczepe przeznaczona do sprzegania z pojazdem
samochodowym w taki sposób, ze czesc naczepy spoczywa na pojezdzie
samochodowym i ze znaczna czesc masy naczepy i jej ładunku obciaza pojazd
samochodowy;
(e) "zespół pojazdów" oznacza sprzezone ze soba pojazdy, poruszajace sie po drodze jako
całosc;
(f) "dopuszczalna masa całkowita" oznacza całkowita mase pojazdu wraz z ładunkiem,
ustalona jako dopuszczalna przez własciwy organ kraju rejestracji pojazdu;
(g) "przewóz drogowy" oznacza kazde przemieszczenie pojazdu w stanie próznym lub
ładownym po drogach otwartych do uzytku publicznego, przeznaczonego do przewozu
pasazerów lub towarów;
(h) "miedzynarodowy przewóz drogowy" oznacza przewóz drogowy, w czasie którego
nastepuje przekroczenie przynajmniej jednej granicy;
(i) "usługi regularne" oznacza usługi polegajace na przewozie osób z okreslona
czestotliwoscia i po okreslonych trasach, z mozliwoscia wsiadania i wysiadania na
ustalonych z góry przystankach. Przepisy regulujace te usługi lub zastepujace je
dokumenty, zatwierdzone przez własciwe organy Umawiajacych sie Stron i opublikowane
przez przewoznika przed ich zastosowaniem, okreslaja warunki przewozu, mianowicie
czestotliwosc, rozkłady jazdy, taryfy i obowiazek przewozu w takim zakresie, w jakim te
warunki nie sa ujete w zadnych przepisach prawnych lub porzadkowych.
Za usługi regularne uznaje sie równiez te usługi, które zapewniaja przewóz okreslonych
kategorii osób, z wyłaczeniem innych podróznych, w zakresie, w jakim sa swiadczone na
warunkach okreslonych w pierwszym akapicie niniejszej definicji, niezaleznie od tego, kto
je organizuje. Usługi tej kategorii, mianowicie zapewniajace przewóz pracowników do
miejsca pracy oraz z miejsca pracy do ich miejsca zamieszkania lub przewóz uczniów do
szkół oraz ze szkół do ich miejsca zamieszkania, beda dalej okreslane jako "specjalne
usługi regularne";
(j) "kierowca" oznacza kazda osobe, otrzymujaca wynagrodzenie lub nie, która kieruje
pojazdem nawet w ciagu krótkiego okresu, oraz kazda osobe, która znajduje sie
w pojezdzie, aby kierowac nim w razie potrzeby;
(k) "członek załogi" oznacza kierowce lub kazda z nizej wymienionych osób, niezaleznie od
tego, czy osoba ta-otrzymuje wynagrodzenie czy tez nie:
(i) "konwojenta", tzn. kazda osobe towarzyszaca kierowcy, która pomaga mu
w niektórych manewrach, i bioraca zwykle czynny udział w operacjach
transportowych, chociaz nie bedaca kierowca w rozumieniu ustepu (j) niniejszego
artykułu,
(ii) "konduktora", tzn. osobe towarzyszaca kierowcy pojazdu samochodowego
przeznaczonego do przewozu pasazerów, odpowiedzialna w szczególnosci za
sprzedaz i kontrolowanie biletów lub innych dokumentów upowazniajacych
pasazerów do podrózy tym pojazdem;
(l) "tydzien" oznacza okres zawarty miedzy godzina 00:00 w poniedziałek a godzina 24:00
w niedziele;
(m) "odpoczynek" oznacza kazdy nieprzerwany okres obejmujacy co najmniej jedna godzine,
podczas którego kierowca moze swobodnie dysponowac swoim czasem.
Artykuł 2
Zakres stosowania
1. Niniejsza umowe stosuje sie na terytorium kazdej Umawiajacej sie Strony do kazdego
miedzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdem zarejestrowanym na terytorium tej
Umawiajacej sie Strony lub na terytorium kazdej innej Umawiajacej sie Strony.
2. Jednakze:
(a) jezeli podczas miedzynarodowego przewozu drogowego jeden lub wiecej członków załogi
nie opuszcza terytorium panstwowego, na którym jest normalnie zatrudniony, Umawiajaca
sie Strona, której podlega ten obszar, moze nie stosowac w stosunku do niego lub do nich
postanowien niniejszej umowy;
(b) o ile Umawiajace sie Strony, których terytorium jest wykorzystywane, nie uzgodnia
inaczej, niniejsza umowa nie ma zastosowania do miedzynarodowych przewozów
drogowych, wykonywanych przez:
1. Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów, których dopuszczalna masa
całkowita, łacznie z przyczepami lub naczepami, nie przekracza 3,5 tony;
2. Pojazdy przeznaczone do przewozu pasazerów, które ze wzgledu na typ
konstrukcyjny i wyposazenie nadaja sie do przewozu najwyzej dziewieciu osób
łacznie z kierowca i sa do tego celu przeznaczone;
3. Pojazdy przeznaczone do przewozu pasazerów w usługach regularnych, których
droga przebiegu nie przekracza 50 kilometrów;
4. Pojazdy, których maksymalna predkosc dopuszczalna nie przekracza 30
kilometrów na godzine;
5. Pojazdy przeznaczone dla lub podlegajace kontroli sił zbrojnych, słuzb obrony
cywilnej, pozarniczych i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porzadku publicznego;
6. Pojazdy przeznaczone dla usług kanalizacyjnych, ochrony przeciwpowodziowej,
wodociagowych, gazowniczych i energetycznych, zarzadów dróg, usług
oczyszczania, telegraficznych, przewozu artykułów pocztowych, transmisji radiowej,
usług telewizyjnych oraz zwiazanych z wykrywaniem nadajników lub odbiorników
radiowych lub telewizyjnych;
7. Pojazdy uzywane w stanach nadzwyczajnych lub przeznaczone do zadan
ratownictwa;
8. Wyspecjalizowane pojazdy przeznaczone do zadan medycznych;
9. Pojazdy przewozace wyposazenie cyrkowe i wesołych miasteczek;
10. Wyspecjalizowane pojazdy pomocy technicznej;
11. Pojazdy przechodzace próby drogowe w celach ulepszen technicznych,
naprawczych lub utrzymania oraz pojazdy nowe badz przebudowane, które jeszcze
nie weszły do ruchu;
12. Pojazdy uzywane do niehandlowych przewozów dóbr w celach prywatnych;
13. Pojazdy uzywane do odbioru mleka w gospodarstwach rolnych lub odwozace do
tych gospodarstw pojemniki na mleko badz produkty mleczne przeznaczone do
karmienia bydła.
Artykuł 3
Zastosowanie niektórych postanowien umowy do przewozów drogowych wykonywanych przez
pojazdy zarejestrowane na terytorium panstw nie bedacych stronami niniejszej umowy
1. Kazda Umawiajaca sie Strona bedzie stosowac na swym terytorium do miedzynarodowego przewozu
drogowego wykonywanego jakimkolwiek pojazdem zarejestrowanym na terytorium panstwa nie bedacego
strona niniejszej umowy postanowienia nie mniej wymagajace niz te, które okreslone sa w artykułach 5, 6,
7, 8, 9 i 10 niniejszej umowy.
2. Kazda Umawiajaca sie Strona, w przypadku pojazdu zarejestrowanego w panstwie, które nie jest
strona niniejszej umowy, bedzie mogła zamiast przyrzadu kontrolnego, odpowiadajacego specyfikacjom
załacznika do niniejszej umowy, zadac tylko dziennych wykresówek wypełnianych recznie przez kierowce.
Artykuł 4
Zasady ogólne
Kazda Umawiajaca sie Strona moze stosowac wyzsze wielkosci minimalne i nizsze maksymalne niz
ustalone w artykułach 5 do 8 włacznie. Jednakze postanowienia niniejszej umowy beda miały
zastosowanie do kierowców wykonujacych działalnosc miedzynarodowego transportu drogowego
w pojazdach, zarejestrowanych w innym Umawiajacym sie lub nie umawiajacym sie Panstwie.
Artykuł 5
Załogi
1. Minimalny wiek kierowców wykonujacych przewozy towarów ustala sie, jak nastepuje:
(a) dla pojazdów, łacznie, gdy taki przypadek ma miejsce, z przyczepami lub naczepami,
o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej lub równej 7,5 t, na ukonczone 18 lat;
(b) dla innych pojazdów, na:
– 21 ukonczonych lat, lub
– 18 ukonczonych lat, pod warunkiem ze zainteresowany posiada swiadectwo
kwalifikacji zawodowych uznane przez jedna z Umawiajacych sie Stron,
stwierdzajace ukonczenie szkolenia dla kierowców towarowych przewozów
drogowych. Umawiajace sie Strony beda sie wzajemnie informowac o minimalnym
krajowym poziomie szkolenia obowiazujacym w ich panstwie i innych stosowanych
warunkach, dotyczacych kierowców wykonujacych miedzynarodowe przewozy
towarów, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Kierowcy wykonujacy przewozy pasazerów musza miec ukonczone 21 lat.
Kierowcy wykonujacy przewozy pasazerów na trasach w promieniu powyzej 50 kilometrów od miejsca
normalnej bazy pojazdów musza równiez spełniac jeden z nastepujacych warunków:
(a) miec przepracowany co najmniej jeden rok przy przewozie towarów jako kierowca
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t;
(b) miec przepracowany co najmniej jeden rok jako kierowca pojazdów przewozacych
pasazerów na trasach nie przekraczajacych promienia 50 kilometrów od miejsca
normalnej bazy pojazdu lub wykonujacy inne rodzaje przewozów pasazerskich nie
podlegajacych niniejszej umowie, jezeli własciwy organ uzna, ze w ten sposób zdobył
niezbedne doswiadczenie;
(c) posiadac swiadectwo kwalifikacji zawodowych, uznane przez jedna z Umawiajacych sie
Stron, stwierdzajace ukonczone szkolenie dla kierowców pasazerskich przewozów
drogowych.
Artykuł 6
Okresy prowadzenia
1. Całkowity okres prowadzenia pomiedzy kazdymi dwoma okresami dziennego odpoczynku lub miedzy
okresem dziennego i tygodniowego odpoczynku, zwany dalej "dziennym okresem prowadzenia", nie moze
przekroczyc dziewieciu godzin. Moze byc przedłuzony dwukrotnie w kazdym tygodniu do dziesieciu
godzin.
Kierowca musi, po nie wiecej niz szesciu dziennych okresach prowadzenia, wziac tygodniowy okres
odpoczynku, okreslony w artykule 8 ustep 3.
Tygodniowy okres odpoczynku moze byc odroczony do konca szóstego dnia, jesli łaczny czas
prowadzenia w ciagu szesciu dni nie przekracza wielkosci maksymalnej, odpowiadajacej szesciu
dziennym okresom prowadzenia.
W przypadku miedzynarodowego przewozu pasazerów, innego niz usługi regularne, terminy "szesciu"
i "szóstego" w akapicie drugim i trzecim beda zastapione odpowiednio przez "dwunastu" i "dwunastego".
2. Całkowity okres prowadzenia w kazdym okresie dwutygodniowym nie moze przekroczyc
dziewiecdziesieciu godzin.
Artykuł 7
Przerwy
1. Po czteroipółgodzinnym okresie prowadzenia kierowcy przysługuje co najmniej 45-minutowa przerwa,
chyba ze zaczyna on okres odpoczynku.
2. Przerwa taka moze byc zastapiona przerwami trwajacymi co najmniej pietnascie minut, rozłozonymi na
okres prowadzenia lub bezposrednio po tym okresie w sposób zgodny z postanowieniami ustepu 1.
3. Podczas tych przerw kierowca nie moze wykonywac innej pracy. Dla celów niniejszego artykułu, czas
oczekiwania i czas nie poswiecony prowadzeniu, spedzony w pojezdzie bedacym w ruchu, na promie lub
w pociagu nie bedzie traktowany jako "inna praca".
4. Przerwy przestrzegane na podstawie niniejszego artykułu nie moga byc uznawane za dzienne okresy
odpoczynku.
Artykuł 8
Czas odpoczynku
1. W kazdym dwudziestoczterogodzinnym okresie kierowca korzysta z dziennego okresu odpoczynku
wynoszacego co najmniej jedenascie kolejnych godzin, który to okres moze byc skrócony do minimum
dziewieciu kolejnych godzin, nie czesciej niz trzy razy w kazdym tygodniu, pod warunkiem ze przed
upływem nastepnego tygodnia otrzyma równowazny okres odpoczynku, stanowiacy rekompensate.
W dni, kiedy odpoczynek nie jest skrócony zgodnie z pierwszym akapitem, moze byc wykorzystany
w dwóch lub trzech oddzielnych okresach w ciagu dwudziestu czterech godzin, z których jeden musi trwac
przynajmniej osiem kolejnych godzin. W tym przypadku minimalna długosc odpoczynku jest zwiekszona
do dwunastu godzin.
2. W kazdym trzydziestogodzinnym okresie, gdy pojazd jest prowadzony co najmniej przez dwóch
kierowców, kazdy kierowca jest uprawniony do okresu odpoczynku trwajacego nie mniej niz osiem
kolejnych godzin.
3. W trakcie kazdego tygodnia jeden z okresów odpoczynku, o którym mowa w ustepach 1 i 2, przedłuza
sie, jako odpoczynek tygodniowy, do ogólnej liczby czterdziestu pieciu kolejnych godzin. Taki okres
odpoczynku moze byc skrócony do minimum trzydziestu szesciu kolejnych godzin, jesli bedzie on
odbierany w miejscu normalnej bazy pojazdu lub w miejscu zamieszkania kierowcy, albo do minimum
dwudziestu czterech kolejnych godzin, jesli jest odbierany gdzie indziej. Kazde skrócenie bedzie
rekompensowane równowaznym okresem odpoczynku odbieranym łacznie przed upływem trzeciego
tygodnia, nastepujacego po tygodniu, o którym mowa.
4. Tygodniowy okres odpoczynku, rozpoczynajacy sie w jednym tygodniu i kontynuowany w nastepnym
tygodniu, moze byc dołaczony do któregokolwiek z tych tygodni.
5. W przypadku przewozu pasazerów, do którego ma zastosowanie artykuł 6 ustep 1 akapit czwarty,
tygodniowy okres odpoczynku mozna przełozyc do tygodnia nastepujacego po tygodniu, za który ten
odpoczynek przysługuje, i mozna go dołaczyc do tygodniowego odpoczynku za ten drugi tydzien.
6. Kazdy odpoczynek, stanowiacy rekompensate za skrócenie dziennego i/lub tygodniowego okresu
odpoczynku, musi byc dołaczony do innego odpoczynku co najmniej osmiogodzinnego i bedzie udzielony
na zadanie kierowcy, w miejscu parkowania pojazdu lub w miejscu zamieszkania kierowcy.
7. Dzienny okres odpoczynku moze byc wykorzystany w pojezdzie, jezeli jest on wyposazony w miejsce
do spania i znajduje sie na postoju.
8. Niezaleznie od postanowien ustepu 1, jezeli kierowca wykonujacy przewozy towarów lub pasazerów
towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociagiem, dzienny okres odpoczynku moze zostac
przerwany nie wiecej niz jeden raz, jezeli sa spełnione nastepujace warunki:
- musi istniec mozliwosc spedzenia tej czesci dziennego okresu odpoczynku, która jest
wykorzystywana, na ladzie przed lub po czesci dziennego okresu odpoczynku odebranej
na promie lub w pociagu,
- okres miedzy dwiema czesciami dziennego okresu odpoczynku musi byc jak najkrótszy i
w zadnym razie nie moze przekroczyc jednej godziny przed wejsciem na pokład lub
zejsciem z pokładu, przy czym formalnosci celne sa właczone do operacji wejscia lub
zejscia z pokładu,
- podczas dwóch czesci okresu odpoczynku kierowca musi miec mozliwosc korzystania
z łózka lub miejsca do spania.
Przerwany w taki sposób dzienny okres odpoczynku przedłuza sie o dwie godziny.
Artykuł 9
Wyjatki
Pod warunkiem ze nie zagraza to bezpieczenstwu na drodze oraz w celu umozliwienia kierowcy dojazdu
do odpowiedniego miejsca postoju, kierowca moze odstapic od postanowien niniejszej umowy w zakresie
niezbednym dla zapewnienia bezpieczenstwa osób, pojazdu lub jego ładunku. Kierowca musi podac
rodzaj i powód odstapienia od rejestracji w wykresówce przyrzadu kontrolnego lub w swojej karcie
dziennej.
Artykuł 10
Przyrzad kontrolny
1. Umawiajace sie Strony zarzadza instalowanie i uzywanie w pojazdach zarejestrowanych na ich
terytorium przyrzadu kontrolnego, zgodnie z nastepujacymi wymaganiami:
(a) Przyrzad kontrolny powinien, jesli chodzi o konstrukcje, instalacje, działanie i kontrole,
odpowiadac wymaganiom niniejszej umowy i załacznika, który stanowi integralna czesc
tej umowy.
(b) Uznaje sie, ze przyrzad kontrolny, który w zakresie konstrukcji, instalacji, działania
i kontroli odpowiada Rozporzadzeniu Rady (EWG) Nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r.,
spełnia wymagania niniejszego artykułu.
(c) Jezeli normalne i własciwe uzytkowanie przyrzadu kontrolnego zainstalowanego
w pojezdzie nie jest mozliwe, kazdy członek załogi wpisze do swojej wykresówki),
stosujac odpowiednie oznaczenie graficzne, informacje dotyczace okresów jego pracy
zawodowej i okresów odpoczynku.
(d) Jezeli członkowie załogi nie sa w stanie skorzystac z przyrzadu, poniewaz sa oddaleni od
pojazdu, zamieszcza recznie na wykresówce, stosujac odpowiednie oznaczenia
graficzne, rózne okresy odpowiadajace ich czynnosciom zawodowym wykonywanym
w czasie znajdowania sie poza pojazdem.
(e) Członkowie załogi musza zawsze miec ze soba i byc w stanie przedstawic do kontroli
wykresówki za biezacy tydzien i za ostatni dzien poprzedniego tygodnia, w którym
prowadzili pojazd.
(f) Członkowie załogi musza zapewnic prawidłowe właczenie i obsługe przyrzadu
kontrolnego, a w wypadku awarii jak najszybsza jego naprawe.
2. Pracodawca wydaje kierowcom wystarczajaca ilosc wykresówek, majac na uwadze indywidualny
charakter tych wykresówek, długosc okresu pracy i obowiazek ewentualnego zastapienia wykresówek
uszkodzonych lub zabranych przez upowaznionego funkcjonariusza słuzb kontrolnych. Pracodawca
wydaje kierowcom tylko wykresówki zgodne z zatwierdzonym typem, które moga byc uzywane
w przyrzadzie zainstalowanym w pojezdzie.
3. Przedsiebiorstwa beda przechowywac wykresówki, wypełnione zgodnie z postanowieniami zawartymi
w punktach (b), (c) i (d) ustepu 1 niniejszego artykułu, co najmniej przez okres 12 miesiecy od daty
ostatniej rejestracji i powinny przedstawic je na zadanie funkcjonariuszy słuzb kontrolnych.
Artykuł 11
Nadzór ze strony przedsiebiorstwa
1. Przedsiebiorstwo powinno organizowac przewozy drogowe w taki sposób, aby członkowie załogi mogli
przestrzegac postanowien niniejszej umowy.
2. Przedsiebiorstwo powinno regularnie kontrolowac okresy prowadzenia pojazdu, czas trwania innej
pracy oraz okresy odpoczynku, posługujac sie wszystkimi dokumentami, bedacymi w jego dyspozycji,
takimi jak indywidualna ksiazeczka kontrolna. W przypadku stwierdzenia naruszen postanowien niniejszej
umowy przedsiebiorstwo powinno bezzwłocznie je usunac oraz podjac kroki w celu wyeliminowania ich
w przyszłosci, na przykład w drodze zmiany godzin pracy oraz tras przejazdu.
3. Wynagradzanie kierowców za przebyta długosc drogi i/lub ilosc przewiezionych towarów, nawet
w formie premii lub dodatku do wynagrodzenia, jest zabronione, chyba ze wypłaty tego rodzaju nie
pogorsza bezpieczenstwa na drogach.
Tarcza rejestrujaca w postaci wykresu wskazania przyrzadu kontrolnego.
Artykuł 12
Srodki zapewniajace stosowanie umowy
1. Kazda Umawiajaca sie Strona podejmie własciwe srodki, zapewniajace przestrzeganie postanowien
niniejszej umowy, zwłaszcza poprzez odpowiedni poziom kontroli drogowych i kontroli przeprowadzonych
w siedzibie przedsiebiorstwa. Kompetentne organy administracyjne Umawiajacych sie Stron beda sie
nawzajem informowały o ogólnych srodkach, podjetych w tym celu.
2. Umawiajace sie Strony udzielaja sobie nawzajem pomocy przy stosowaniu i kontroli stosowania
niniejszej umowy.
3. W ramach tej wzajemnej pomocy kompetentne organy Umawiajacych sie Stron regularnie przekazuja
sobie wzajemnie wszelkie dostepne informacje, dotyczace:
- naruszen niniejszej umowy przez cudzoziemców i wszelkich kar nałozonych za te
naruszenia;
- kar nałozonych przez jedna z Umawiajacych sie Stron na swych obywateli za takie
naruszenia, popełnione na terytorium Umawiajacej sie Strony.
W przypadku powaznych naruszen informacja taka powinna zawierac równiez dane o zastosowanych
karach.
4. Jezeli wyniki kontroli drogowej wobec kierowcy pojazdu zarejestrowanego na terytorium innej
Umawiajacej sie Strony daja podstawe sadzic, ze miały miejsce naruszenia, których podczas kontroli nie
mozna wykryc z powodu braku niezbednych danych, kompetentne organy zainteresowanych
Umawiajacych sie Stron udzielaja sobie wzajemnie pomocy dla wyjasnienia sytuacji. W przypadku kontroli
przeprowadzonej, z tym samym rezultatem, przez własciwa Umawiajaca sie Strone na terenie
przedsiebiorstwa, inna zainteresowana Strona powinna zostac powiadomiona o jej wynikach.
Artykuł 13
(zdezaktualizowany)
Artykuł 14
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza umowa bedzie otwarta do podpisu do dnia 31 marca 1971 r., a po upływie tego terminu
bedzie otwarta do przystapienia przez panstwa bedace członkami Europejskiej Komisji Gospodarczej oraz
panstwa dopuszczone do tej Komisji z głosem doradczym, zgodnie z ustepem 8 aktu okreslajacego
kompetencje tej Komisji.
2. Niniejsza umowa podlega ratyfikacji.
3. Dokumenty ratyfikacji lub przystapienia powinny byc złozone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
4. Niniejsza umowa wejdzie w zycie sto osiemdziesiatego dnia po dniu złozenia ósmego dokumentu
ratyfikacji lub przystapienia.
5. W stosunku do kazdego panstwa, które ratyfikuje lub przystapi do niniejszej umowy po złozeniu
ósmego dokumentu ratyfikacji lub przystapienia wymienionego w ustepie 4 niniejszego artykułu, umowa
wejdzie w zycie sto osiemdziesiatego dnia po złozeniu przez to panstwo dokumentu ratyfikacji lub
przystapienia.
Artykuł 15
1. Kazda Umawiajaca sie Strona moze wypowiedziec niniejsza umowe w drodze notyfikacji skierowanej
do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
2. Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie szesciu miesiecy od daty otrzymania przez Sekretarza
Generalnego takiej notyfikacji.
Artykuł 16
Niniejsza umowa traci moc, jezeli w jakimkolwiek okresie kolejnych dwunastu miesiecy po jej wejsciu
w zycie liczba Umawiajacych sie Stron bedzie mniejsza niz trzy.
Artykuł 17
1. Kazde panstwo podczas podpisywania niniejszej umowy lub składania dokumentu ratyfikacji badz
przystapienia albo w dowolnym czasie pózniejszym moze oswiadczyc w drodze notyfikacji skierowanej do
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, ze obowiazywanie niniejszej umowy
rozciaga na wszystkie lub niektóre terytoria, za których stosunki miedzynarodowe jest ono
odpowiedzialne. Niniejsza umowa bedzie stosowana na terytorium lub terytoriach wymienionych
w notyfikacji po upływie stu osiemdziesieciu dni od daty otrzymania notyfikacji przez Sekretarza
Generalnego lub, jezeli w tym dniu umowa nie weszła jeszcze w zycie, od daty jej wejscia w zycie.
2. Kazde panstwo, które złozyło oswiadczenie zgodnie z poprzednim ustepem o stosowaniu niniejszej
umowy na terytorium, za którego stosunki miedzynarodowe jest ono odpowiedzialne, moze wypowiedziec
te umowe oddzielnie w stosunku do tego terytorium zgodnie z postanowieniami artykułu 15 niniejszej
umowy.
Artykuł 18
1. Kazdy spór miedzy dwiema lub wieloma Umawiajacymi sie Stronami dotyczacy interpretacji lub
stosowania niniejszej umowy powinien byc w miare mozliwosci rozstrzygany w drodze negocjacji miedzy
nimi.
2. Kazdy spór, który nie został rozstrzygniety w drodze negocjacji, powinien byc poddany arbitrazowi na
zadanie którejkolwiek z Umawiajacych sie Stron bedacych w sporze oraz stosownie do tego powinien byc
przekazany jednemu lub kilku arbitrom wybranym w drodze porozumienia miedzy stronami bedacymi
w sporze. Jezeli w ciagu trzech miesiecy od daty zazadania arbitrazu strony bedace w sporze nie osiagna
porozumienia co do wyboru arbitra lub arbitrów, kazda z tych stron moze zwrócic sie do Sekretarza
Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o wyznaczenie jednego arbitra, któremu spór zostanie
przekazany do rozstrzygniecia.
3. Rozstrzygniecie arbitra lub arbitrów wyznaczonych zgodnie z poprzednim ustepem jest wiazace dla
Umawiajacych sie Stron bedacych w sporze.
Artykuł 19
1. Kazde panstwo w czasie podpisywania, ratyfikacji lub przystapienia do niniejszej umowy moze
oswiadczyc, ze nie czuje sie zwiazane postanowieniem artykułu 18 ustepy 2 i 3 niniejszej umowy. Inne
Umawiajace sie Strony nie beda zwiazane wymienionymi ustepami w stosunku do kazdej Umawiajacej sie
Strony, która wniosła takie zastrzezenie.
2. Jezeli w czasie składania dokumentu ratyfikacji lub przystapienia jakiekolwiek panstwo wniesie
zastrzezenie inne niz przewidziane w ustepie 1 niniejszego artykułu, Sekretarz Generalny Organizacji
Narodów Zjednoczonych przekaze to zastrzezenie panstwom, które wczesniej złozyły dokumenty
ratyfikacji lub przystapienia i nie dokonały jeszcze wypowiedzenia niniejszej umowy. Zastrzezenie bedzie
uwazane za przyjete, jezeli zadne z wymienionych panstw w ciagu szesciu miesiecy po takim
zawiadomieniu nie sprzeciwi sie przyjeciu tego zastrzezenia. W innym przypadku zastrzezenie nie bedzie
przyjete, a jezeli panstwo, które złozyło to zastrzezenie, nie wycofa go, złozenie przez to panstwo
dokumentu ratyfikacji lub przystapienia bedzie bezskuteczne. Przy stosowaniu postanowienia niniejszego
ustepu sprzeciwy panstw, których przystapienie lub ratyfikacja z mocy niniejszego ustepu sa
bezskuteczne na skutek wniesionych przez nie zastrzezen, beda niewazne.
3. Kazda Umawiajaca sie Strona, której zastrzezenie zostało przyjete w protokole podpisania niniejszej
umowy lub która wniosła zastrzezenie stosownie do ustepu 1 niniejszego artykułu albo złozyła
zastrzezenie, które zostało przyjete stosownie do ustepu 2 niniejszego artykułu, moze w kazdym czasie
wycofac takie zastrzezenie w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego.
Artykuł 20
1. Po upływie trzech lat od wejscia w zycie niniejszej umowy kazda Umawiajaca sie Strona w drodze
notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych moze zazadac
zwołania konferencji w celu rewizji niniejszej umowy. Sekretarz Generalny notyfikuje wszystkim
Umawiajacym sie Stronom to zadanie i zwołuje konferencje rewizyjna, jezeli nie mniej niz jedna trzecia
Umawiajacych sie Stron wyrazi zgode na to zadanie w ciagu czterech miesiecy od daty notyfikacji
dokonanej przez Sekretarza Generalnego.
2. Jezeli konferencja została zwołana zgodnie z postanowieniem poprzedniego ustepu, Sekretarz
Generalny zawiadomi o tym wszystkie Umawiajace sie Strony oraz zaprosi je do składania w ciagu trzech
miesiecy takich propozycji, których rozpatrzenia na konferencji one sobie zycza. Sekretarz Generalny
rozsyła wszystkim Umawiajacym sie Stronom projekt porzadku dziennego konferencji wraz z tekstem
takich propozycji nie pózniej niz na trzy miesiace przed data zwołania konferencji.
3. Sekretarz Generalny zaprasza na kazda konferencje zwołana zgodnie z niniejszym artykułem wszystkie
panstwa wymienione w artykule 14 ustep 1 niniejszej umowy.
Artykuł 21
1. Kazda Umawiajaca sie Strona moze zaproponowac jedna lub wiecej zmian do niniejszej umowy. Tekst
kazdej zaproponowanej zmiany powinien byc przekazany Sekretarzowi Generalnemu Organizacji
Narodów Zjednoczonych, który przekazuje go wszystkim Umawiajacym sie Stronom oraz informuje o tym
wszystkie inne panstwa wymienione w artykule 14 ustep 1 niniejszej umowy.
2. W ciagu szesciu miesiecy od dnia, w którym zaproponowana zmiana została przekazana przez
Sekretarza Generalnego, kazda Umawiajaca sie Strona moze zawiadomic Sekretarza Generalnego, ze:
(a) ma zastrzezenia do zaproponowanej zmiany lub
(b) chociaz zamierza przyjac propozycje, to niezbedne warunki do przyjecia takiej zmiany nie
zostały jeszcze spełnione w jej panstwie.
3. Jezeli Umawiajaca sie Strona przekazuje Sekretarzowi Generalnemu zawiadomienie, które zostało
przewidziane w ustepie 2 (b) niniejszego artykułu, to moze ona, do czasu zawiadomienia Sekretarza
Generalnego o swej zgodzie na zaproponowana zmiane, zgłosic zastrzezenie do zaproponowanej zmiany
w ciagu dziewieciu miesiecy nastepujacych po upływie szesciu miesiecy przewidzianych dla tego
zawiadomienia.
4. Jezeli zastrzezenie do proponowanej zmiany zostało dokonane zgodnie z warunkami przewidzianymi
w ustepach 2 i 3 niniejszego artykułu, to zmiana bedzie uwazana za nieprzyjeta i nie uzyska mocy
obowiazujacej.
5. Jezeli zadne zastrzezenie do zaproponowanej zmiany nie zostanie złozone zgodnie z postanowieniami
ustepów 2 i 3 niniejszego artykułu, to zmiana bedzie uwazana za przyjeta, poczynajac od nizej okreslonej
daty:
(a) jezeli zadna Umawiajaca sie Strona nie przekazała zawiadomienia Sekretarzowi
Generalnemu zgodnie z ustepem 2 (b) niniejszego artykułu: z upływem okresu szesciu
miesiecy wymienionego w ustepie 2 niniejszego artykułu;
(b) jezeli którakolwiek Umawiajaca sie Strona przekazała zawiadomienie Sekretarzowi
Generalnemu zgodnie z ustepem 2 (b) niniejszego artykułu: według wczesniejszej
z nastepujacych dwóch dat:
– daty, w której wszystkie Umawiajace sie Strony, które przesłały takie
zawiadomienia, zawiadomiły Sekretarza Generalnego o swej zgodzie na
propozycje pod warunkiem, ze wszystkie te notyfikacje były dokonane przed
upływem okresu szesciu miesiecy wymienionego w ustepie 2 niniejszego
artykułu, to date bedzie stanowic data upływu wymienionego okresu szesciu
miesiecy;
– daty upływu okresu dziewieciu miesiecy wymienionego w ustepie 3 niniejszego
artykułu.
6. Kazda zmiana uwazana za przyjeta wchodzi w zycie po upływie trzech miesiecy od daty, w której
została uznana za przyjeta.
7. Sekretarz Generalny zawiadamia mozliwie jak najszybciej wszystkie Umawiajace sie Strony, czy
zastrzezenie do zaproponowanej zmiany zostało dokonane zgodnie z ustepem 2 (a) niniejszego artykułu
oraz czy jedna lub wiecej Umawiajacych sie Stron przekazały mu zawiadomienia zgodnie z ustepem 2 (b)
niniejszego artykułu. Jezeli takie zawiadomienie zostało przekazane przez jedna lub wiecej Umawiajacych
sie Stron, Sekretarz Generalny zawiadamia nastepnie wszystkie Umawiajace sie Strony, czy Umawiajaca
sie Strona lub Strony, które przekazały takie zawiadomienie, zgłaszaja sprzeciw lub przyjmuja
zaproponowana zmiane.
8. Niezaleznie od procedury zmian przewidzianej w ustepach od 1 do 6 niniejszego artykułu, załacznik do
niniejszej umowy moze byc zmieniony w drodze porozumienia miedzy własciwymi organami wszystkich
Umawiajacych sie Stron; jezeli własciwy organ Umawiajacej sie Strony stwierdził, ze zgodnie
z ustawodawstwem krajowym jego zgoda jest uzalezniona od specjalnego zezwolenia lub aprobaty
organu ustawodawczego, to zgoda własciwego organu tej Umawiajacej sie Strony dotyczaca zmiany
załacznika nie bedzie uwazana za udzielona, dopóki wymieniony organ nie zawiadomi Sekretarza
Generalnego o tym, ze niezbedne zezwolenie lub aprobata zostały uzyskane. Umowa miedzy własciwymi
organami powinna ustalic date wejscia w zycie zmienionego załacznika oraz moze przewidywac, ze
w okresie przejsciowym stary załacznik pozostanie w mocy w całosci lub w czesci równoczesnie ze
zmienionym załacznikiem.
Artykuł 22
1. Suplementy 1 i 2 do załacznika do niniejszej umowy moga byc modyfikowane za pomoca procedury
okreslonej w niniejszym artykule.
2. Na prosbe jednej z Umawiajacych sie Stron kazda poprawka, zaproponowana do suplementów 1 i 2 do
załacznika do niniejszej umowy, bedzie rozpatrywana przez Główna Grupe Robocza Transportu
Drogowego Komisji Gospodarczej dla Europy.
3. Jezeli poprawka zostanie przyjeta przez wiekszosc członków obecnych i głosujacych oraz gdy ta
wiekszosc stanowi równiez wiekszosc obecnych i głosujacych Umawiajacych sie Stron, Sekretarz
Generalny powiadomi o poprawce kompetentne organy administracyjne wszystkich Umawiajacych sie
Stron, w celu jej przyjecia.
4. Poprawka bedzie przyjeta, jezeli w terminie szesciu miesiecy od daty powiadomienia mniej niz jedna
trzecia kompetentnych organów administracyjnych Umawiajacych sie Stron przekaze Sekretarzowi
Generalnemu notyfikacje w sprawie sprzeciwu wobec poprawki.
5. Sekretarz Generalny poda do wiadomosci wszystkim Umawiajacym sie Stronom przyjeta poprawke,
która wejdzie w zycie trzy miesiace po dacie tej notyfikacji.
Artykuł 23
W uzupełnieniu do notyfikacji, o których mowa w artykułach 20 i 21 niniejszej umowy, Sekretarz
Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zawiadomi panstwa, o których mowa w ustepie 1 artykułu
14 niniejszej umowy, o:
(a) ratyfikacjach i przystapieniach, na podstawie artykułu 14 niniejszej umowy;
(b) datach wejscia w zycie niniejszej umowy, zgodnie z artykułem 14;
(c) wypowiedzeniach, na podstawie artykułu 15 niniejszej umowy;
(d) wygasnieciu niniejszej umowy, zgodnie z artykułem 16;
(e) notyfikacjach otrzymanych na podstawie artykułu 17 niniejszej umowy;
(f) oswiadczeniach i notyfikacjach otrzymanych na podstawie artykułu 19 niniejszej umowy;
(g) wejsciu w zycie kazdej zmiany, zgodnie z artykułem 21 niniejszej umowy.
Artykuł 24
Protokół podpisania niniejszej umowy ma te sama moc, waznosc i czas obowiazywania jak sama umowa,
za której czesc integralna jest uwazany.
Artykuł 25
Po dniu 31 marca 1971 r. oryginał niniejszej umowy zostanie złozony do depozytu Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który przekaze jej kopie nalezycie uwierzytelnione
kazdemu z panstw wymienionych w artykule 14 ustep 1 niniejszej umowy.
Na dowód czego nizej podpisani, bedac do tego nalezycie upełnomocnieni, podpisali niniejsza umowe.
Sporzadzono w Genewie dnia pierwszego lipca tysiac dziewiecset siedemdziesiatego roku, w jednym
egzemplarzu, w jezykach angielskim i francuskim, przy czym obydwa teksty sa jednakowo autentyczne.
ZAŁACZNIK
PRZYRZAD KONTROLNY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
I. Zatwierdzenie typu
Artykuł 1
Kazdy wniosek w sprawie zatwierdzenia typu przyrzadu kontrolnego lub wykresówki jest zgłaszany do
Umawiajacej sie Strony, razem z odpowiednimi specyfikacjami, przez producenta lub jego
przedstawiciela. Dla takiego samego typu przyrzadu kontrolnego lub wykresówki mozna zgłosic wniosek
tylko do jednej Umawiajacej sie Strony.
Artykuł 2
Kazda Umawiajaca sie Strona zatwierdza typ kazdego przyrzadu kontrolnego lub wykresówki, jezeli
odpowiadaja przepisom suplementu 1 do tego załacznika i jezeli Umawiajaca sie Strona jest w stanie
nadzorowac zgodnosc produkcji z zatwierdzonym typem przyrzadu.
Wszelkie modyfikacje lub uzupełnienia do zatwierdzonego typu musza otrzymac dodatkowe zatwierdzenie
od tej Umawiajacej sie Strony, która pierwotnie zatwierdziła typ przyrzadu.
Artykuł 3
Umawiajace sie Strony wydadza ubiegajacemu sie znak zatwierdzenia typu zgodny z wzorem
zamieszczonym w suplemencie 2 dla kazdego typu przyrzadu kontrolnego lub wykresówki, które zostały
zatwierdzone stosownie do artykułu 2.
Artykuł 4
Własciwe organy Umawiajacej sie Strony, którym przedłozono wniosek w sprawie zatwierdzenia typu,
przesyłaja w ciagu miesiaca własciwym organom innych Umawiajacych sie Stron kopie decyzji
o zatwierdzeniu typu wraz z kopia niezbednych specyfikacji badz powiadamiaja je o odmowie
zatwierdzenia typu dla kazdego typu przyrzadu kontrolnego lub wykresówki, które zatwierdzaja lub którym
odmawiaja zatwierdzenia typu; w razie odmowy powiadamiaja równiez o przyczynach swojej decyzji.
Artykuł 5
1. Jezeli Umawiajaca sie Strona, która zatwierdziła typ zgodnie z artykułem 2, stwierdzi, ze przyrzad
kontrolny lub wykresówka, majace nadany przez nia znak zatwierdzenia typu, nie sa zgodne
z zatwierdzonym typem, powinna podjac niezbedne kroki dla zapewnienia zgodnosci produkcji
z zatwierdzonym typem. Podjete kroki moga, w razie koniecznosci, prowadzic do cofniecia zatwierdzenia
typu.
2. Umawiajaca sie Strona, która zatwierdziła typ, musi stwierdzic wygasniecie decyzji o zatwierdzeniu
typu, jezeli zatwierdzony przyrzad kontrolny lub zatwierdzona wykresówka sa niezgodne z niniejszym
załacznikiem, łacznie z suplementami do niego, badz wykazuja w uzyciu jakas ogólna wade powodujaca,
ze nie nadaja sie do celu, do którego sa przeznaczone.
3. Jezeli Umawiajaca sie Strona, która zatwierdziła typ, zostanie zawiadomiona przez inna Umawiajaca
sie Strone o zaistnieniu jednego z przypadków, o których mowa w ustepach 1 i 2, równiez powinna
podjac, w porozumieniu ze Strona zawiadamiajaca, kroki przewidziane w tych ustepach, z zastrzezeniem
ustepu 5.
4. Umawiajaca sie Strona, która stwierdziła, ze miał miejsce jeden z przypadków, wymienionych w ustepie
2, moze zabronic, do czasu nowego powiadomienia, wprowadzania do obrotu lub uzytkowania
przyrzadów kontrolnych lub wykresówek. To samo stosuje sie w przypadkach wymienionych w ustepie 1
w odniesieniu do przyrzadów kontrolnych lub wykresówek, które zostały zwolnione z uwierzytelnienia
pierwotnego, jezeli producent, po ostrzezeniu, nie doprowadzi do ich zgodnosci z zatwierdzonym typem
lub z wymaganiami niniejszego załacznika.
W kazdym wypadku własciwe organy Umawiajacych sie Stron powiadamiaja sie wzajemnie, w okresie
jednego miesiaca, o cofnieciu zatwierdzenia typu i innych krokach podjetych zgodnie z ustepami 1, 2 i 3
oraz o powodach uzasadniajacych te kroki.
5. Jezeli Umawiajaca sie Strona, która zatwierdziła typ, kwestionuje zaistnienie jakiegos przypadku
wyszczególnionego w ustepach 1 lub 2, o których została powiadomiona, zainteresowane Umawiajace sie
Strony beda dazyły do rozstrzygniecia spornej kwestii.
Artykuł 6
1. Ubiegajacy sie o zatwierdzenie typu dla wykresówki musi okreslic w swoim wniosku typ lub typy
przyrzadu kontrolnego, na których dana wykresówka ma byc uzywana, oraz musi dostarczyc, w celu
przeprowadzenia badan tej wykresówki, odpowiedni przyrzad własciwego typu lub typów.
2. Własciwe organy kazdej Umawiajacej sie Strony okreslaja w decyzji o zatwierdzeniu typu wzór
wykresówki, typ lub typy przyrzadu kontrolnego, w którym ta wykresówka moze byc uzywana.
Artykuł 7
adna Umawiajaca sie Strona nie moze odmówic zarejestrowania badz zabronic wprowadzenia do ruchu
lub uzywania pojazdów, wyposazonych w przyrzad kontrolny, z powodów zwiazanych z takim
wyposazeniem, jezeli przyrzad posiada znak zatwierdzenia typu, o którym mowa w artykule 3, i tabliczke
pomiarowa, o której mowa w artykule 9.
Artykuł 8
Kazda decyzja, dotyczaca odmowy lub cofniecia zatwierdzenia typu przyrzadu kontrolnego lub
wykresówki, podjeta na podstawie niniejszego załacznika, musi byc szczegółowo umotywowana. O takiej
decyzji nalezy powiadomic Strone zainteresowana, ze wskazaniem srodków odwoławczych, zgodnie
z ustawodawstwem obowiazujacym w Umawiajacych sie Stronach, oraz terminów, w których mozna
wniesc odwołanie.
II. Instalacja i kontrola
Artykuł 9
1. Do wykonywania czynnosci instalacji i naprawy przyrzadu kontrolnego uprawnieni sa wyłacznie
instalatorzy lub warsztaty upowaznione przez własciwe organy Umawiajacych sie Stron, po zasiegnieciu,
o ile uznaja to za stosowne, opinii producentów danego typu przyrzadu.
2. Uprawniony instalator lub warsztat umieszczaja specjalna ceche na zakładanych przez siebie
zabezpieczeniach. Własciwe organy kazdej Umawiajacej sie Strony prowadza rejestr uzywanych cech.
3. Własciwe organy Umawiajacych sie Stron przekazuja sobie wzajemnie informacje na temat listy
upowaznionych instalatorów lub warsztatów oraz kopie uzywanych cech.
4. Zgodnosc instalacji przyrzadu kontrolnego z wymaganiami niniejszego załacznika jest poswiadczona
przez tabliczke pomiarowa, przymocowana zgodnie z warunkami przewidzianymi w suplemencie 1.
III. Uzytkowanie przyrzadów kontrolnych
Artykuł 10
Pracodawca i kierowcy sa odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie i własciwe uzytkowanie
przyrzadu.
Artykuł 11
1. Kierowcy nie moga uzywac wykresówek brudnych lub uszkodzonych. W zwiazku z tym wykresówki
musza byc zabezpieczone w odpowiedni sposób.
W przypadku uszkodzenia wykresówki, na której znajduja sie zapisy, kierowcy musza dołaczyc
wykresówke uszkodzona do zastepujacej ja wykresówki rezerwowej.
2. Kierowcy powinni uzywac wykresówek kazdego dnia, w którym kieruja pojazdem, poczawszy od chwili
przejecia pojazdu. Wykresówka nie powinna byc wyjeta przed koncem dziennego okresu pracy, chyba ze
jej wyjecie nastepuje na polecenie upowaznionej osoby. adna wykresówka nie moze byc uzywana przez
okres dłuzszy niz ten, na który została przeznaczona.
W przypadku gdy kierowca pozostaje z dala od pojazdu i z tego powodu nie moze uzywac przyrzadu
zainstalowanego w pojezdzie, okresy czasu sa wpisywane na wykresówke odrecznie, automatycznie lub
za pomoca innych srodków, w sposób czytelny i bez zabrudzen.
W przypadku gdy w pojezdzie znajduje sie wiecej niz jeden kierowca, wykresówki powinny byc
prowadzone w taki sposób, aby informacje przewidziane w suplemencie 1 rozdział II punkt 1 do 3 były
wpisane w wykresówke kierowcy, który aktualnie kieruje pojazdem.
3. Przyrzad kontrolny musi byc skonstruowany w sposób umozliwiajacy upowaznionym funkcjonariuszom
słuzb kontrolnych odczytanie, w razie koniecznosci po otwarciu przyrzadu, zapisów dotyczacych
dziewieciu godzin poprzedzajacych czas kontroli, bez trwałego zniekształcenia, uszkodzenia lub
zabrudzenia wykresówki.
Przyrzad musi byc ponadto skonstruowany w sposób umozliwiajacy sprawdzenie, bez otwierania go, czy
zapisy sie dokonuja.
4. Na kazde zadanie funkcjonariuszy słuzb kontrolnych kierowca musi byc w stanie przedstawic
wykresówki z biezacego tygodnia oraz wykresówki za ostatni dzien tygodnia poprzedniego, podczas
którego prowadził pojazd.
ZAŁACZNIK
-Suplement 1
WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI, BADAN, INSTALACJI I KONTROLI
I. Definicje
W rozumieniu niniejszego suplementu okreslenia:
(a) "przyrzad kontrolny" oznacza przyrzad przeznaczony do instalowania w pojazdach
drogowych w celu zarejestrowania, w sposób automatyczny lub półautomatyczny, danych
dotyczacych ruchu tych pojazdów i niektórych okresów pracy ich kierowców;
(b) "wykresówka" oznacza tarcze, przeznaczona do nanoszenia na niej i przechowywania
danych, która jest umieszczana w przyrzadzie kontrolnym i na której urzadzenia
rejestrujace zapisuja w sposób ciagły informacje, które maja byc zarejestrowane;
(c) "stała przyrzadu kontrolnego" oznacza ceche charakterystyczna wyrazona liczbowo,
podajaca wartosc sygnału wejsciowego, wymaganego do wskazania i zarejestrowania 1
kilometra drogi równej; stała ta musi byc wyrazona albo w obrotach na kilometr
(k=...obr/km) albo w impulsach na kilometr (k=...imp/km);
(d) "współczynnik charakterystyczny pojazdu" oznacza ceche charakterystyczna wyrazona
liczbowo, podajaca wartosc sygnału wejsciowego emitowanego przez czesc pojazdu,
łaczaca go z przyrzadem kontrolnym (wał wyjsciowy skrzyni biegów w niektórych
przypadkach, os pojazdu w innych przypadkach), gdy pojazd przebywa droge pomiarowa
1 kilometra w normalnych warunkach badania (patrz rozdział VI ustep 4 niniejszego
suplementu). Współczynnik charakterystyczny jest wyrazony albo w obrotach na kilometr
(w=...obr/km) albo w impulsach na kilometr (w=...imp/km);
(e) "rzeczywisty obwód toczny opon kół" oznacza srednia z odległosci przebytych przez
kazde z kół poruszajacych pojazd (koła napedzajace) podczas pełnego obrotu. Pomiar
tych odległosci musi sie odbywac w normalnych warunkach badania (patrz rozdział VI
ustep 4 niniejszego suplementu) i jest wyrazony w postaci: 1=...mm.
II. Charakterystyki ogólne i funkcje przyrzadu kontrolnego
Przyrzad kontrolny musi byc zdolny do zarejestrowania:
1. długosci drogi przebytej przez pojazd;
2. predkosci pojazdu;
3. czasu prowadzenia;
4. innych okresów pracy lub gotowosci do pracy;
5. przerw w pracy i okresów dziennego odpoczynku;
6. faktu otwarcia przyrzadu zawierajacego wykresówke;
7. dla elektronicznego przyrzadu kontrolnego, funkcjonujacego na podstawie sygnałów
przekazywanych elektrycznie przez przetwornik pomiarowy długosci drogi i predkosci -
kazdej przerwy przekraczajacej 100 milisekund w zasilaniu energia przyrzadu kontrolnego
(z wyjatkiem oswietlenia), w zasilaniu przetwornika pomiarowego długosci drgan
i predkosci, oraz kazdej przerwy w przewodzeniu sygnału do przetwornika pomiarowego
długosci drogi i predkosci.
W przypadku pojazdów uzywanych przez dwóch kierowców, przyrzad kontrolny musi umozliwiac
rejestrowanie czasów wymienionych w punktach 3, 4 i 5 jednoczesnie, ale oddzielnie na dwóch odrebnych
wykresówkach.
III. Wymagania konstrukcyjne dla przyrzadu kontrolnego
A. Wymagania ogólne
1. Przyrzad kontrolny obejmuje:
(a) przyrzady wskazujace:
– długosc przebytej drogi (licznik długosci drogi),
– predkosc (predkosciomierz),
– czas (zegar),
(b) przyrzady rejestrujace:
– długosc przebytej drogi,
– predkosc,
– jeden lub wiecej przyrzadów rejestrujacych czas, odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w rozdziale IIIC ustep 4,
(c) urzadzenie znakujace, wskazujace na wykresówce:
– kazde otwarcie przyrzadu zawierajacego te wykresówke,
– w przypadku przyrzadu elektronicznego okreslonego w punkcie 7 rozdziału II -
kazda przerwe przekraczajaca 100 milisekund w zasilaniu energia przyrzadu
kontrolnego (z wyjatkiem oswietlenia), najpózniej w momencie ponownego
właczenia zasilania,
– w przypadku przyrzadu elektronicznego okreslonego w punkcie 7 rozdziału II -
kazda przerwe przekraczajaca 100 milisekund w zasilaniu energia przetwornika
długosci drogi i predkosci oraz kazda przerwe w przewodzeniu sygnału do
przetwornika długosci drogi i predkosci.
2. Ewentualne istnienie w przyrzadzie kontrolnym innych przyrzadów niz wymienione powyzej nie moze
powodowac zakłócen we własciwym funkcjonowaniu lub w odczytywaniu przyrzadów obowiazkowych.
Do zatwierdzenia typu musi byc przedstawiony przyrzad kontrolny zaopatrzony w kazdy taki dodatkowy
przyrzad.
3. Materiały:
(a) wszystkie czesci składowe przyrzadu kontrolnego musza byc wykonane z materiałów
o wystarczajacej stabilnosci i wytrzymałosci mechanicznej oraz o niezmiennych cechach
elektrycznych i magnetycznych,
(b) kazda zmiana czesci składowej przyrzadu kontrolnego lub rodzaju materiałów uzytych do
ich produkcji musi byc zatwierdzona, przed wykorzystaniem, przez organ, który zatwierdził
typ przyrzadu.
4. Pomiar przebytej długosci drogi:
Przebyte odległosci moga byc mierzone i rejestrowane albo:
- w ruchu do przodu i do tyłu lub
- tylko w ruchu do przodu.
Kazdy zapis podczas ruchu do tyłu nie moze wpływac w zadnym przypadku na jednoznacznosc
i dokładnosc innych zapisów.
5. Pomiar predkosci:
(a) zakres pomiarowy predkosci, dla danego typu przyrzadu, jest ustalony w decyzji
o zatwierdzeniu typu,
(b) czestotliwosc własna i tłumienie przyrzadu pomiarowego musza byc takie, aby przyrzady
wskazujace i rejestrujace predkosc mogły, w zakresie pomiarowym, nadazac za
przyspieszeniami do 2 m/s2, w granicach dopuszczalnych błedów.
6. Pomiar czasu (zegar):
(a) sterowanie mechanizmem do nastawiania zegara musi znajdowac sie wewnatrz
przyrzadu zawierajacego wykresówke; kazde otwarcie przyrzadu jest automatycznie
zaznaczane na wykresówce,
(b) jezeli mechanizm poruszajacy do przodu wykresówke jest sterowany przez zegar, okres
prawidłowego funkcjonowania tego zegara, po całkowitym nakreceniu, musi byc dłuzszy
co najmniej o 10% od najdłuzszego czasu rejestracji na wykresówce.
7. Oswietlenie i zabezpieczenie:
(a) przyrzady wskazujace przyrzadu kontrolnego musza byc zaopatrzone w odpowiednie,
nieoslepiajace oswietlenie,
(b) w normalnych warunkach uzytkowania wszystkie wewnetrzne czesci przyrzadu musza
byc zabezpieczone przed wilgocia i kurzem. Musza byc ponadto zabezpieczone przed
dostepem za pomoca osłon, które mozna zabezpieczyc.
B. Przyrzady wskazujace
1. Przyrzad wskazujacy długosc przebytej drogi (licznik długosci drogi):
(a) wartosc działki elementarnej długosci drogi musi wynosic 0,1 kilometra. Musi byc mozliwe
wyrazne odróznienie cyfr wyrazajacych hektometry od cyfr wyrazajacych pełne kilometry,
(b) cyfry licznika długosci drogi musza byc wyraznie czytelne i musza miec wysokosc co
najmniej 4 mm,
(c) licznik długosci drogi musi byc w stanie wskazywac co najmniej do 99.999,9 kilometra.
2. Wskaznik predkosci (predkosciomierz):
(a) podziałka predkosci w zakresie pomiarowym musi byc jednolicie podzielona co 1, 2, 5 lub
10 kilometrów na godzine. Wartosc działki elementarnej predkosci (odległosc miedzy
dwoma kolejnymi oznakowaniami) nie moze przekraczac 10% predkosci maksymalnej,
wskazanej na koncu podziałki,
(b) zakres wskazany poza zakresem pomiarowym nie musi byc oznakowany cyframi,
(c) długosc działki odpowiadajaca zmianie wskazania o 10 kilometrów na godzine nie moze
byc mniejsza niz 10 milimetrów,
(d) na wskazniku ze wskazówka odległosc miedzy wskazówka i podzielnia przyrzadu
kontrolnego nie moze byc wieksza niz 3 milimetry.
3. Wskaznik czasu (zegar):
Wskaznik czasu musi byc widoczny z zewnatrz przyrzadu kontrolnego, a jego odczyt musi byc pewny,
łatwy i niedwuznaczny.
C. Przyrzady rejestrujace
1. Wymagania ogólne:
(a) kazdy przyrzad, bez wzgledu na rodzaj wykresówki (tasma lub dysk), musi posiadac znak
umozliwiajacy prawidłowe umieszczenie wykresówki, tak aby zapewnic zgodnosc miedzy
godzina wskazana przez zegar i godzinowym oznaczeniem na wykresówce,
(b) mechanizm poruszajacy wykresówke do przodu musi zapewniac, aby poruszała sie ona
bez luzu i była łatwa do wkładania i wyjmowania,
(c) przy wykresówkach w formie dysku mechanizm poruszajacy wykresówke do przodu musi
byc sterowany przez mechanizm zegarowy. W takim przypadku ruch obrotowy
wykresówki musi byc ciagły i jednostajny, o predkosci minimalnej 7 milimetrów na
godzine, mierzonej na wewnetrznej granicy pierscienia oznakowania ograniczajacego
przestrzen zapisu predkosci.
W przyrzadach typu tasmowego, gdy wykresówka jest poruszana do przodu przez mechanizm
zegarowy, predkosc ruchu do przodu po linii prostej musi wynosic co najmniej 10 milimetrów na
godzine,
(d) zapis długosci przebytej drogi, predkosci pojazdu i kazdego otwarcia przyrzadu
zawierajacego wykresówke lub wykresówki musi odbywac sie w sposób automatyczny.
2. Zapis długosci przebytej drogi:
(a) kazdy kilometr przebytej drogi musi byc przedstawiony na wykresie poprzez zmiane co
najmniej o 1 milimetr na odpowiedniej współrzednej,
(b) nawet przy predkosciach osiagajacych górna granice zakresu pomiarowego wykres
przebiegu musi byc zawsze wyraznie czytelny.
3. Rejestracja predkosci:
(a) pisak rejestrujacy predkosc musi w zasadzie poruszac sie po linii prostej, prostopadle do
kierunku przemieszczania sie wykresówki, bez wzgledu na jej rodzaj.
Jednakze ruch pisaka moze byc krzywolinijny, jezeli sa spełnione nastepujace warunki:
slad wyznaczony przez pisak jest prostopadły do sredniego obwodu (w przypadku
wykresówek w formie dysku) lub do osi pola, przeznaczonego do zapisywania
predkosci (w przypadku wykresów w formie tasmy),
stosunek miedzy promieniem krzywizny sladu wykreslonego przez pisak
i szerokoscia strefy przeznaczonej do zapisu predkosci nie jest mniejszy niz 2,4:1,
bez wzgledu na forme wykresówki,
rózne oznaczenia na podziałce czasu musza przechodzic przez pole zapisu według
krzywej o tym samym promieniu co slad wyznaczony przez pisak. Odległosc
miedzy oznaczeniami na podziałce musi odpowiadac najwyzej okresowi jednej
godziny,
(b) kazda zmiana predkosci o 10 kilometrów na godzine musi byc wykazana na wykresie
przez zmiane co najmniej o 1,5 milimetra na odpowiedniej współrzednej.
4. Rejestracja czasu:
(a) przyrzad kontrolny musi rejestrowac czas prowadzenia pojazdu w sposób całkowicie
automatyczny. Musi tez rejestrowac w razie potrzeby po uruchomieniu odpowiedniego
przełacznika inne okresy czasu, a mianowicie:
(i) za pomoca znaku: - czas prowadzenia pojazdu (jazdy),
(ii) za pomoca znaku: - wszystkie inne okresy pracy,
(iii) za pomoca znaku: - czas gotowosci do pracy,
tzn. czas oczekiwania, czyli okres, podczas którego kierowcy nie musza
pozostawac na swoich stanowiskach pracy, z wyjatkiem przyjmowania
ewentualnych telefonów dotyczacych rozpoczecia lub podjecia prowadzenia badz
wykonania innych prac,
czas spedzony obok kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu,
czas spedzony na lezance, gdy pojazd jest w ruchu,
(iv) za pomoca znaku: - przerwy w prowadzeniu i okresy dziennego
odpoczynku.
Kazda Umawiajaca sie Strona moze zezwolic, aby okresy, o których mowa w punktach
(ii) i (iii) powyzej, były wszystkie wpisywane za pomoca znaku na wykresówkach
uzywanych w pojazdach zarejestrowanych na jej terytorium,
(b) charakterystyka sladów, ich wzgledne połozenie i, w razie potrzeby, znaki przewidziane
w ustepie 4 (a) musza umozliwiac wyrazne rozpoznanie rodzaju róznych okresów czasu.
Rodzaj róznych okresów czasu jest przedstawiony na wykresie przez róznice w grubosci
odnosnych sladów lub przez kazdy inny system, co najmniej o takiej samej skutecznosci
pod wzgledem czytelnosci i interpretacji wykresu,
(c) w przypadku pojazdów z załoga składajaca sie z kilku kierowców, rejestracje, o których
mowa w ustepie 4 (a), musza byc dokonywane na dwóch odrebnych wykresówkach, przy
czym jedna wykresówka jest przydzielona jednemu kierowcy. W takim przypadku
poruszanie do przodu róznych wykresówek musi byc zapewnione przez jeden mechanizm
lub przez oddzielne zsynchronizowane mechanizmy.
D. Urzadzenie zamykajace
1. Przyrzad zawierajacy wykresówke lub wykresówki oraz regulacje mechanizmu do nastawienia zegara
musi byc wyposazony w zamek.
2. Kazde otwarcie przyrzadu zawierajacego wykresówke lub wykresówki oraz regulacje mechanizmu do
nastawiania zegara musi zostac automatycznie zarejestrowane na wykresówce lub wykresówkach.
E. Oznaczenia
1. Na podzielni przyrzadu kontrolnego musza znajdowac sie nastepujace oznaczenia:
w poblizu licznika długosci drogi, jednostka miary długosci, w formie skrótu "km",
w poblizu podziałki predkosci, znak "km/h",
zakres pomiarowy predkosci, w formie "Vmin ... km/h, Vmax ... km/h."
Oznaczenie to nie jest konieczne, jezeli znajduje sie ono na tabliczce przyrzadu.
Jednakze wymagania te nie maja zastosowania do przyrzadów kontrolnych zatwierdzonych przed 10
sierpnia 1970 r.
2. Tabliczka znamionowa musi byc przymocowana do przyrzadu i posiadac nastepujace oznaczenia,
które musza byc widoczne na zamontowanym przyrzadzie:
nazwa i adres wytwórcy przyrzadu,
numer fabryczny i rok produkcji,
znak zatwierdzenia typu przyrzadu kontrolnego,
stała przyrzadu w formie "k = ... obr./km" lub "k = ... imp/km",
ewentualnie zakres pomiarowy predkosci w formie wskazanej w ustepie 1,
dopuszczalny kat pracy, jezeli tachograf jest wrazliwy na przechyły w takim stopniu, ze jego
błedy wskazan moga przekroczyc błedy graniczne dopuszczalne:


+
-
gdzie a jest katem mierzonym od połozenia poziomego przedniej podzielni (skierowanej do
góry) przyrzadu, dla którego przyrzad jest wzorcowany, i zas wyrazaja odpowiednio
maksymalne dopuszczalne odchylenia do góry i w dół w stosunku do kata .
F. Dopuszczalne błedy maksymalne (przyrzady wskazujace i rejestrujace)
1. Na stanowisku próbnym przed instalacja:
a) długosc drogi:
1% wiecej lub mniej niz rzeczywista długosc, gdy wynosi ona co najmniej 1 kilometr,
b) predkosc:
3 km/h wiecej lub mniej w stosunku do predkosci rzeczywistej,
c) czas:
± dwie minuty na dzien, przy maksimum 10 minut w ciagu 7 dni w przypadkach, gdy czas pracy
po nakreceniu nie jest krótszy od tego okresu.
2. Przy instalacji:
a) długosc drogi:
2% wiecej lub mniej niz rzeczywista długosc, gdy wynosi ona co najmniej 1 kilometr,
b) predkosc:
4 km/h wiecej lub mniej w stosunku do predkosci rzeczywistej,
c) czas:
dwie minuty na dzien lub
10 minut na siedem dni.
3. W uzytkowaniu:
a) długosc drogi:
4% wiecej lub mniej niz rzeczywista długosc, gdy wynosi ona co najmniej 1 kilometr,
b) predkosc:
6 km/h wiecej lub mniej w stosunku do predkosci rzeczywistej,
c) czas:
± dwie minuty na dzien
± lub 10 minut na siedem dni.
4. Maksymalne błedy okreslone w ustepach 1, 2 i 3 sa obowiazujace dla temperatur miedzy 0°C i 40°C,
przy czym temperatury sa mierzone tuz przy przyrzadzie.
5. Pomiar maksymalnych błedów okreslonych w ustepach 2 i 3 jest wykonywany w warunkach ustalonych
w rozdziale VI.
IV. Wykresówki*
A. Wymagania ogólne
1. Wykresówki musza byc takiej jakosci, aby nie utrudniały normalnego funkcjonowania przyrzadu,
a zawarte na nich zapisy były niescieralne oraz wyraznie czytelne i dajace sie zidentyfikowac.
Wykresówki musza zachowywac swoje wymiary i zapisy w normalnych warunkach wilgotnosci
i temperatury.
Ponadto dla kazdego członka załogi musi byc mozliwe wpisywanie na wykresówkach, bez ich
uszkodzenia i bez pogorszenia czytelnosci zapisów, nastepujacych informacji:
(a) jego nazwiska i imienia - przy rozpoczeciu uzywania wykresówki,
(b) daty i miejsca rozpoczecia i zakonczenia uzywania wykresówki,
(c) numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego został przydzielony przed pierwsza podróza
zapisana na wykresówce i nastepnie, w przypadku zmiany pojazdu, w trakcie uzywania
wykresówki,
(d) odczytu z drogomierza:
przed pierwsza podróza zapisana na wykresówce,
na koncu ostatniej podrózy zapisanej na wykresówce,
w razie zmiany pojazdu podczas dnia pracy (zapis drogomierza pojazdu, do którego był
przydzielony, oraz zapis drogomierza pojazdu, do którego bedzie przydzielony),
(e) godziny zmiany pojazdu, jesli zachodzi taki przypadek.
W normalnych warunkach przechowywania zapisy musza pozostawac wyrazne i czytelne przez okres co
najmniej jednego roku.
* Tarcza rejestrujaca w postaci wykresu wskazania przyrzadu kontrolnego
2. Minimalna pojemnosc zapisu wykresówek, bez wzgledu na ich rodzaj, musi wynosic 24 godziny. Jezeli
kilka wykresówek jest ze soba połaczonych w celu zwiekszenia pojemnosci ciagłej rejestracji bez
koniecznosci interwencji personelu, połaczenia miedzy róznymi wykresówkami musza byc wykonane
w taki sposób, aby w miejscach przejscia z jednej wykresówki na druga nie było ani przerw w rejestracji,
ani pokrywania sie rejestracji.
B. Pola zapisu i ich podział
1. Wykresówki powinny zawierac nastepujace pola rejestracji:
pole zarezerwowane wyłacznie dla danych dotyczacych predkosci,
pole zarezerwowane wyłacznie dla danych dotyczacych długosci przebytej drogi,
jedno lub wiecej pól dla danych dotyczacych okresów prowadzenia, innych okresów pracy
i okresów gotowosci do pracy, przerw w pracy i odpoczynku kierowców.
2. Pole do rejestracji predkosci musi byc podzielone na odcinki 20 kilometrów na godzine lub mniejsze.
Predkosc odpowiadajaca kazdemu oznaczeniu na podziałce musi byc opisana w liczbach naprzeciwko
takiego oznaczenia. Symbol "km/h" musi wystapic co najmniej raz wewnatrz tego pola. Ostatnie
oznaczenie na podziałce musi sie pokrywac z górna granica zakresu pomiaru.
3. Pole do rejestracji długosci przebytej drogi musi byc umieszczone w sposób umozliwiajacy łatwy odczyt
liczby przejechanych kilometrów.
4. Pole lub pola przewidziane do rejestracji czasów, o których mowa w ustepie 1, musza byc tak
oznaczone, aby było mozliwe wyrazne rozróznienie miedzy róznymi okresami czasu.
C. Dane drukowane na wykresówkach
Kazda wykresówka musi posiadac, w formie drukowanej, nastepujace dane:
nazwe i adres lub znak handlowy wytwórcy,
znak zatwierdzenia typu wykresówki,
znak zatwierdzenia typu przyrzadu lub przyrzadów kontrolnych, w których wykresówka moze
byc uzywana,
górna granice zakresu pomiarowego predkosci, wydrukowana w kilometrach na godzine.
Poza tym kazda wykresówka musi posiadac, w formie drukowanej, co najmniej jedna podziałke czasu
podzielona w taki sposób, zeby umozliwiac bezposredni odczyt czasu w odstepach 15-minutowych, a
takze proste okreslenie odstepów 5-minutowych.
D. Wolne pole dla zapisów recznych
Nalezy przewidziec na wykresówkach wolne pole, w celu umozliwienia kierowcy wpisania na nich co
najmniej nastepujacych danych:
nazwiska i imienia kierowcy,
daty i miejsca rozpoczecia i zakonczenia uzywania wykresówki,
numeru lub numerów rejestracyjnych pojazdu lub pojazdów, do których kierowca jest
przydzielony podczas uzywania wykresówki,
odczytów drogomierza pojazdu lub pojazdów, do których kierowca jest przydzielony podczas
uzywania wykresówki,
godziny zmiany pojazdu.
V. Instalowanie przyrzadu kontrolnego
A. Wymagania ogólne
1. Przyrzad kontrolny musi byc umieszczony w pojezdzie w taki sposób, aby, z jednej strony, kierowca
mógł łatwo nadzorowac ze swojego miejsca predkosciomierz, drogomierz i zegar i aby, z drugiej strony,
wszystkie czesci tych przyrzadów łacznie z czesciami napedowymi były zabezpieczone przed
przypadkowym uszkodzeniem.
2. Musi byc mozliwe przystosowanie stałej przyrzadu kontrolnego do współczynnika charakterystycznego
pojazdu za pomoca odpowiedniego urzadzenia zwanego adapterem.
Pojazdy o kilku współczynnikach przełozenia musza byc zaopatrzone w przełacznik doprowadzajacy
automatycznie te rózne przełozenia do przełozenia, dla którego przyrzad kontrolny został przystosowany
do pojazdu.
3. Po sprawdzeniu przyrzadu kontrolnego, podczas pierwszej instalacji, przymocowuje sie do pojazdu
dobrze widoczna tabliczke pomiarowa obok przyrzadu lub na samym przyrzadzie. Po kazdej kontroli przez
upowaznionego instalatora lub warsztat, wymagajacej zmiany regulacji samego przyrzadu, musi byc
przymocowana nowa tabliczka, zastepujaca poprzednia.
Na tabliczce musza byc podane co najmniej nastepujace dane:
nazwisko, adres lub znak handlowy zatwierdzonego instalatora lub warsztatu,
współczynnik charakterystyczny pojazdu, w formie "w = ...obr/km", lub "w = imp/km",
rzeczywisty obwód toczny opon kół, w formie "1 = ...mm",
daty wyznaczenia współczynnika charakterystycznego pojazdu oraz rzeczywistego obwodu
tocznego opon kół.
B. Pieczetowanie
Nastepujace elementy musza byc opieczetowane:
(a) tabliczka pomiarowa, chyba ze jest przymocowana w taki sposób, ze nie moze byc zdjeta
bez zniszczenia informacji,
(b) koncówki połaczen miedzy przyrzadem kontrolnym a pojazdem,
(c) adapter i miejsce właczenia go w obwód,
(d) przełacznik w pojazdach o dwóch lub wiecej przełozeniach,
(e) połaczenia adaptera i przełacznika z innymi elementami przyrzadu kontrolnego,
(f) osłony, wymagane w rozdziale IIIA ustep 7b).
W szczególnych przypadkach moga byc wymagane inne zabezpieczenia przy zatwierdzeniu typu
przyrzadu kontrolnego, a w decyzji o zatwierdzeniu typu musi byc wzmianka dotyczaca umieszczenia
tych zabezpieczen.
Tylko zabezpieczenia wymienione w b), c) i e) moga byc w nagłych przypadkach usuniete; kazde
usuniecie tych zabezpieczen musi miec pisemne uzasadnienie, które zachowuje sie do dyspozycji
własciwego organu.
VI. Sprawdzanie i kontrole
Umawiajace sie Strony wyznaczaja organy, które beda przeprowadzac sprawdzanie i kontrole.
1. Poswiadczenie przyrzadów nowych lub naprawionych
Kazdy przyrzad nowy lub naprawiony wymaga poswiadczenia, poprzez naniesienie cech (zgodnie
z wymaganiami rozdziału V Bf), poprawnosci jego działania oraz dokładnosci wskazan i rejestracji danych
w granicach ustalonych w rozdziale III F 1.
W tym celu Umawiajace sie Strony moga wprowadzic uwierzytelnienie pierwotne, polegajace na kontroli
i potwierdzeniu zgodnosci nowego lub naprawionego przyrzadu z zatwierdzonym wzorem i/lub
z wymaganiami niniejszego załacznika i jego suplementów badz moga upowaznic wytwórców lub ich
autoryzowanych przedstawicieli do dokonania poswiadczenia.
2. Instalacja
Podczas instalowania w pojezdzie przyrzad kontrolny i jego instalacja musza w całosci odpowiadac
postanowieniom dotyczacym maksymalnych błedów ustalonych w rozdziale III F 2.
Badania kontrolne powinny byc wykonywane przez zatwierdzonego instalatora lub warsztat, na jego
odpowiedzialnosc.
3. Kontrole okresowe
a) Sprawdzanie okresowe przyrzadów kontrolnych zainstalowanych w pojazdach
dokonywane jest co najmniej co dwa lata i moze byc przeprowadzane miedzy innymi
w ramach badan technicznych pojazdów samochodowych.
Kontroli tej beda podlegały:
prawidłowe funkcjonowanie przyrzadu,
obecnosc znaku zatwierdzenia typu na przyrzadzie,
obecnosc tabliczki pomiarowej,
nienaruszenie zabezpieczen przyrzadu i innych elementów instalacji,
rzeczywisty obwód toczny opon kół.
b) Kontrola dotyczaca przestrzegania postanowien rozdziału III F 3 w sprawie
maksymalnych błedów w czasie uzytkowania powinna byc przeprowadzana co najmniej
raz na szesc lat z mozliwoscia, dla kazdej Umawiajacej sie Strony, wprowadzenia
krótszego terminu dla pojazdów zarejestrowanych na jej terytorium. Kontrola ta
obowiazkowo obejmuje wymiane tabliczki pomiarowej.
4. Pomiar błedów
Pomiar błedów po instalacji i podczas uzytkowania dokonywany jest w nastepujacych warunkach, które
nalezy uznac za normalne warunki badan:
pojazd bez ładunku, w normalnych warunkach jazdy,
cisnienie w oponach zgodne z instrukcjami wytwórcy,
zuzycie opon w granicach dopuszczonych przez obowiazujace przepisy,
ruch pojazdu: pojazd musi byc napedzany za pomoca własnego silnika i poruszac sie po linii
prostej, po nawierzchni poziomej, z predkoscia 50 ± 5 km/h; badanie moze byc równiez
przeprowadzone na własciwym stanowisku badawczym, pod warunkiem ze jego dokładnosc
bedzie porównywalna.
ZAŁACZNIK
-Suplement 2
ZNAK ZATWIERDZENIA TYPU I DECYZJA
I. Znak zatwierdzenia typu
1. Znak zatwierdzenia typu składa sie:
z prostokata, w którym znajduje sie litera "e", po której nastepuje numer wyrózniajacy dane
panstwo, które zatwierdziło typ, zgodnie z nastepujacymi znakami umownymi:
Niemcy - 1
Francja - 2
Włochy - 3
Niderlandy - 4
Szwecja - 5
Belgia - 6
Republika Czeska - 8
Hiszpania - 9
Jugosławia - 10
Zjednoczone Królestwo - 11
Austria - 12
Luksemburg - 13
Norwegia - 16
Dania - 18
Rumunia - 19
Polska - 20
Portugalia - 21
Federacja Rosyjska - 22
Grecja - 23
Irlandia - 24
Chorwacja - 25
Słowenia - 26
Słowacja - 27
Białorus - 28
Estonia - 29
Republika Mołdowa - 30
Bosnia i Hercegowina - 31
Łotwa - 32
sposób przydzielenia kolejnych numerów:
(i) panstwom - stronom Umowy z 1958 r. dotyczacej jednolitych warunków i wzajemnego
uznawania zatwierdzen typu lub homologacji wyposazenia i czesci pojazdów
samochodowych - te same numery, które sa przydzielone tym panstwom w powyzszej
umowie,
(ii) panstwom, które nie sa stronami Umowy z 1958 r - w porzadku chronologicznym
ratyfikowania lub przystapienia do niniejszej umowy,
oraz
z numeru zatwierdzenia typu, odpowiadajacego numerowi decyzji o zatwierdzeniu typu wystawionej
dla przyrzadu kontrolnego lub wykresówki, umieszczonego w jakimkolwiek punkcie jak najblizej
prostokata.
UWAGA: W celu zapewnienia w przyszłosci zgodnosci miedzy znakami w Umowie z 1958 r.
i znakami okreslonymi w Umowie AETR, nowym Umawiajacym sie Stronom nalezy w obu
umowach przydzielic te sama liczbe.
2. Znak zatwierdzenia typu powinien znajdowac sie na tabliczce znamionowej kazdego przyrzadu i na
kazdej wykresówce. Musi byc niescieralny i zawsze dobrze czytelny.
3. Wymiary znaku zatwierdzenia typu podane na rysunku ponizej sa wyrazone w milimetrach i sa
wielkosciami minimalnymi. Stosunki miedzy wymiarami musza byc przestrzegane.
*
(1) Liczby podane w powyzszej tabliczce maja charakter przykładowy.
II. Decyzja zatwierdzenia typu
Umawiajaca sie Strona, po zatwierdzeniu typu, wyda ubiegajacemu sie decyzje sporzadzona według
ponizszego wzoru. W celu powiadomienia inne Umawiajace sie Strony o zatwierdzonych typach lub
ewentualnych cofnieciach zatwierdzenia typu kazda Umawiajaca sie Strona wykorzystuje kopie
niniejszego dokumentu.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
DECYZJA ZATWIERDZENIA TYPU
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Nazwa własciwego organu administracyjnego
...........................................................................................................................................................................................
Informacja dotyczaca*):
- zatwierdzenia typu przyrzadu kontrolnego
- cofniecia zatwierdzenia typu przyrzadu kontrolnego
- zatwierdzenia typu wykresówki
- cofniecia zatwierdzenia typu wykresówki
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Nr decyzji..........
1. Znak fabryczny lub handlowy
.......................................................................................................................................................................................
2. Nazwa wzoru przyrzadu
.......................................................................................................................................................................................
3. Nazwa wytwórcy
.......................................................................................................................................................................................
4. Adres wytwórcy
.......................................................................................................................................................................................
5. Przedstawiony do zatwierdzenia dnia
.......................................................................................................................................................................................
6. Laboratorium badawcze
.......................................................................................................................................................................................
7. Data i numer protokołu badan
.......................................................................................................................................................................................
8. Data zatwierdzenia typu
.......................................................................................................................................................................................
9. Data cofniecia zatwierdzenia typu
.......................................................................................................................................................................................
10. Wzór (wzory) przyrzadu (przyrzadów) kontrolnego (kontrolnych), do którego (których) jest przeznaczona wykresówka
.......................................................................................................................................................................................
11. Miejscowosc
.......................................................................................................................................................................................
12. Data
.......................................................................................................................................................................................
13. Załaczone dokumenty opisowe
.......................................................................................................................................................................................
14. Uwagi
....................
(podpis)
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
* Wykreslic niepotrzebne pozycje.
PROTOKÓŁ PODPISANIA (1 LIPCA 1970)
Przy podpisywaniu Umowy europejskiej dotyczacej pracy załóg pojazdów wykonujacych miedzynarodowe
przewozy drogowe, nizej podpisani, nalezycie w tym celu upełnomocnieni, uzgodnili, co nastepuje:
Umawiajace sie Strony oswiadczaja, ze niniejsza Umowa nie rozstrzyga zagadnienia dotyczacego
postanowien, które moga byc opracowane w odpowiednich przypadkach w przyszłosci odnosnie do czasu
trwania oraz porzadku dnia pracy.
Do ar tykułu 4 umowy (obecnie ar t . 2)
Postanowienia artykułu 4 ust. 1 nie beda interpretowane jako wymagajace stosowania poza tym
panstwem, w którym pojazd wykonujacy działalnosc jest zarejestrowany, postanowien o zakazie ruchu
w niektórych dniach lub niektórych godzinach, które moga obowiazywac w tym panstwie w odniesieniu do
niektórych kategorii pojazdów. Postanowienia artykułu 4 ustep 2 nie beda interpretowane jako
zabraniajace Umawiajacej sie Stronie wymagania przestrzegania na jej terytorium przepisów jej
ustawodawstwa krajowego, które zabraniaja ruchu niektórych kategorii pojazdów w niektórych dniach lub
w niektórych godzinach.
Kazda Umawiajaca sie Strona, bedaca strona specjalnego porozumienia, o którym mowa w artykule 4
ustep 2 niniejszej umowy, które zezwala na wykonywanie przewozów miedzynarodowych
rozpoczynajacych sie i konczacych sie na terytoriach stron wymienionego specjalnego porozumienia
przez pojazdy zarejestrowane na terytorium któregokolwiek panstwa, które bedac Umawiajaca sie Strona
niniejszej umowy nie jest strona wymienionego specjalnego porozumienia, moze uczynic warunek przy
zawarciu dwustronnych lub wielostronnych porozumien zezwalajacych na wykonywanie takich
przewozów, ze załogi wykonujace te przewozy na terytoriach panstw bedacych stronami wymienionego
specjalnego porozumienia beda stosowały postanowienia wymienionego specjalnego porozumienia.
Do ar tykułu 12 umowy* )
Nizej podpisani zobowiazuja sie po wejsciu w zycie niniejszej umowy rozwazyc zagadnienie
wprowadzenia do niej, w formie zmiany, postanowienia przewidujacego zastosowanie przyrzadu
kontrolnego zatwierdzonego typu, który umieszczony w pojezdzie zastapiłby, w miare mozliwosci,
indywidualna ksiazeczke kontrolna.
Do ar tykułu 14 umowy (obecnie ar t . 12)
Umawiajace sie Strony uznaja za wskazane, aby:
- kazda Umawiajaca sie Strona przedsiewzieła srodki niezbedne dla zapewnienia mozliwosci
scigania naruszen postanowien niniejszej umowy nie tylko wtedy, gdy zostana popełnione
na jej terytorium, lecz równiez wtedy, gdy zostana one popełnione na terytorium innego
panstwa w czasie wykonywania miedzynarodowego przewozu drogowego przez pojazd
zarejestrowany przez te Umawiajaca sie Strone,
- okazywały one wzajemna pomoc w celu karania za popełnione naruszenia.
Do załacznika do umowy ( indywidualna ksiazeczka kontrolna) * * )
W odstepstwie od ustepu 4 ogólnych postanowien załacznika do niniejszej umowy Szwajcaria moze nie
wymagac od pracodawców podpisywania raportów tygodniowych w indywidualnych ksiazeczkach
kontrolnych.
Na dowód czego nizej podpisani, nalezycie w tym celu upełnomocnieni, podpisali niniejszy protokół.
Sporzadzono w Genewie dnia 1 lipca tysiac dziewiecset siedemdziesiatego roku, w jednym egzemplarzu,
w jezykach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty sa jednakowo autentyczne.
zzz
*) Dawny tekst i numeracja z dnia 1 lipca 1970 r. (zrealizowano zmiana nr 2 do umowy, która weszła w zycie dnia 24 kwietnia
1992 r.).
**) Tekst uchylony.

Facebook