Polskie prawo transportowe

Znajdują się tutaj ujednolicone teksty aktów prawnych, które mogą być przydatne przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Korzystając z poniższych tekstów należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem prawnym nie stanowią one źródła prawa i mają charakter wyłącznie pomocniczy i poglądowy. Jedynym legalnym źródłem prawa są ustawy, rozporządzenia i inne akty opublikowane w urzędowych publikatorach, takich jak np. Dziennik Ustaw lub Monitor Polski.

Zobacz także: MIĘDZYNARODOWE PRAWO TRANSPORTOWE

(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany (...)

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879, z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz Nr 192, poz. 1381) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okresla: 1) czas pracy kierowców wykonujacych przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; 2) obowiazki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych; 3) zasady stosowania norm dotyczacych okresów prowadzenia pojazdów, obowiazkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, okreslonych rozporzadzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 (...)

(Dz. U. Nr 68, poz. 622, zm. Nr 273, poz. 2703) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje w zakresie uzupełniajacym przepisy prawa wspólnotowego: 1) zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej "Wspólnota", i wywozu towarów z tego obszaru, 2) zasady postepowania z towarami objetymi Wspólna Polityka Rolna, 3) sposób przekazywania informacji do celów ewidencji i statystyki dotyczacej obrotu towarowego z panstwami członkowskimi Wspólnoty - oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki osób, a takze uprawnienia i obowiazki organów celnych. Art. 2. Wprowadzenie towaru na (...)

(Dz. U. Nr 199, poz. 1671, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 i z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz Nr 192, poz. 1381) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okresla zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujacych czynnosci zwiazane z tym przewozem, zasady dokonywania oceny zgodnosci (...)

(Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, zm. Nr 176, poz. 1238 oraz nr 192, poz. 1381) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okresla zasady podejmowania i wykonywania: 1) krajowego transportu drogowego; 2) miedzynarodowego transportu drogowego; 3) niezarobkowego krajowego przewozu drogowego; 4) niezarobkowego miedzynarodowego przewozu drogowego. 2. Ustawa okresla równiez: 1) zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego; 2) odpowiedzialnosc za naruszenie obowiazków lub warunków przewozu drogowego: a) przedsiebiorców i innych podmiotów wykonujacych przewóz drogowy lub inne czynnosci zwiazane z tym przewozem, (...)